Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Nyomtatványok hallgatóknak

Kérjük, a nyomtatványokat géppel kitölteni szíveskedjenek!

TISZTELT HALLGATÓK!

Az alábbi nyomtatványok/kérvények elektronikus formában elérhetők és leadhatók a Neptun tanulmányi rendszerén keresztül: (Neptun- Ügyintézés- Kérvények menüpont- Kitölthető kérvények tabulátor fül)

 • Utólagos félév aktiválás
 • Utólagos félév passziválás
 • Utólagos tárgyfelvétel
 • Utólagos tárgyleadás
 • Kedvezményes tanulmányi rend
 • Dékáni méltányossági kérelem
 • Tagozatváltás
 • Szakváltási kérelem
 • Mintatanterv váltási kérelem
 • Abszolutórium kiállítása iránti kérelem
 • Hallgatói jogviszony megszüntetése saját kérésre
 • Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon
 • Költségtérítési kedvezmény igénylése tanulmányi eredmények alapján
 • Költségtérítési kedvezmény igénylése 1-9 kreditértékű tantárgy felvétele vagy csak szakdolgozat/diplomamunka felvétele esetén
 • PTE-Előnyben részesítés kérelem
 • MIK-Tanulmányok befejezésének lehetősége kérelem
 • MIK-Fizetési halasztás iránti kérelem
 • PTE-Hallgatói jogviszony szüneteltetés-3 vagy több egymást követő passzív félév

Fontos tudnivaló:

 • Az utólagos aktiválás díjköteles! Egységesen a késedelmi időtől függetlenül 5000.-Ft. A neptun automatikusan kiírja a tételt a kérvény beadás után.

  • Tárgyfelvételi ( 1000.- Ft/ tárgy) és leadási kérvényüket ( 4900.-Ft / tárgy) tárgyanként tudják leadni. Ezek a kérvények díjkötelesek!
  • A neptun automatikusan elkészíti a kiírást, és a kérvényt csak azután engedi leadni, ha rendezve van a tétel.
  Szakmai Gyakorlat nyomtatványai - feltöltés alatt

  Egyéb nyomtatványok


  Útmutató ERASMUS kreditbefogadtatási kérelmek elbírálásához


  A PTE TVSZ 54. fejezet alapján Erasmus résztanulmányokat folytató hallgató kérheti a Kar partnerintézményeiben vagy szakmai gyakorlaton teljesített tanulmányainak a beszámítását.

  A kreditbefogadtatás lépései:

  1.       A formanyomtatvány („AkkreditációsJegyzőkönyv”) elérhető a kar honlapján. (Hallgatóknak-Nyomtatványok menüpontban)

   2.      Kitöltést követően, a megjelölt dokumentumokkal együtt kell eljuttatni az illetékes Szakfelelőshöz

   3.      A Szakfelelős véleményezése alapján a Kredit Átviteli Bizottság (KÁB) dönt a kreditek átvételéről.

   4.      A KÁB döntését követően a Tanulmányi Osztály rögzíti a Neptun rendszerben a befogadott tárgyakat.

   További kérdés esetén forduljon Somfai Réka nemzetközi koordinátorhoz (somfai.reka@mik.pte.hu).

   Részletszabályok:

   TVSZ 54. § (1) Az Egyetem hallgatói a KÁB-tól kérhetik a más magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányaik képzésük részeként történő elismerését. Az Egyetem hallgatói szintén a KÁB-tól kérhetik a teljesített szakmai gyakorlatuk tantervüknek megfelelő elismerését. Annak a hallgatónak, aki ösztöndíjasként külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat, ezen tanulmányai elismertetése iránti kérelmét az ösztöndíjjal érintett félévet közvetlenül követő félév utolsó napjáig be kell nyújtania a KÁB-hoz. Az ösztöndíjasként külföldi felsőoktatási intézményben teljesített és elismerni kért valamennyi tantárgyat a KÁB-nak el kell ismernie legalább szabadon választható tantárgy teljesítéseként, feltéve, ha adott tantárgy a hallgató Tanulmányi Szerződésében, illetve az ennek megfelelő okiratban rögzített módon a hallgató szakmai képzésébe illeszkedik.

   (2) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt – ha annak előfeltétele fennáll – bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték azt. Az elismerés – tantárgy (modul) előírt kimeneti követelményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A KÁB a korábbi tanulmányokat, az előzetesen megszerzett tudást és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. Amennyiben a hallgató a KÁB által kredittel elismert tanulmányi teljesítmény előfeltételeit még nem teljesítette, vagy kreditátvitellel nem ismertette el, az elismert kreditet a TR-ben akkor lehet jóváírni, ha a hallgató az előfeltételek teljesítéséről szóló igazolást a Tanulmányi Osztályon bemutatta.

   (3) Ha a tantervben előírt követelményeket a hallgató már korábban elsajátította, és ezt hitelt érdemlő módon igazolja, azokat nem kell ismételten teljesítenie, hanem kérheti azok elismertetését a KÁB-tól.

   (4)A hallgató a tanulmányi követelmény teljesítésének elismertetését a tantárgyfelvételi (kurzusfelvételi) időszak végéig kérheti. A tantárgyfelvételi (kurzusfelvételi) időszak végét követően benyújtott kérelmet a KÁB jogosult – a határidő elmulasztására hivatkozva – érdemi vizsgálat nélkül elutasítani. Abban az esetben, ha a hallgató az általa elismertetni kívánt tantárgyra a tanterv szerint épülő tantárgyat az adott félévben még fel kívánja venni, úgy az egyes karok által a jelen Szabályzat mellékleteiben meghatározott egyedi benyújtási határidők az irányadóak. Amennyiben a hallgató adott tantárgyat nem abban a félévben kívánja elismertetni, amely félévhez adott tantárgy a hallgató ajánlott tanterve szerint tartozik, a kari Tanulmányi Osztály köteles a hallgatót figyelmeztetni ennek lehetséges következményeiről. A KÁB dönt arról, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény rendelkezései alapján kiadott bizonyítványokat, illetve okleveleket a hallgató jelen képzésében milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be. Az ismeretek összevetését kérelemre el kell végezni, függetlenül attól, hogy a hallgató a korábbi oklevél megszerzéséért folytatott tanulmányai során kreditrendszerű képzésben vagy nem kreditrendszerű képzésben vett részt.

   9. § (1) Az átjárhatóság koordinálására, valamint az ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálatára Kari Kreditátviteli Bizottságot (továbbiakban: KÁB) kell létrehozni. A kar képzési területenként, vagy szakonként különböző bizottságokat hozhat létre. (2)102 A KÁB legalább 4 tagból áll. Tagjait a szakfelelős(ők), illetve a dékán javaslata alapján a Kari Tanács választja. A bizottságban az 50 %-os hallgatói részvételt szavazati joggal biztosítani kell. A KÁB hallgató tagjait a hallgatói részönkormányzat elnökének javaslatára a Kari Tanács választja.

   (3) A KÁB a hallgató írásbeli kérelmében foglaltak, a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatok alapján dönt. A kérelemhez mellékelni kell a tanulmányok elvégzését igazoló leckekönyvet, okiratot, illetve iratot, igazolást vagy azok hitelesített másolatát, továbbá a tantervi egységek hitelesített leírását, illetve tematikáját.

   (4) A KÁB azon szakok esetében rendelkezik döntési jogkörrel, amely szakokért a kar a felelős.

   (5) A KÁB – intézményközi megállapodás hiányában – köteles kikérni a kérelemmel érintett tanulmányokért szakmailag felelős tantárgyfelelős véleményét.