Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Szerkezetek diagnosztikája és analízise kutatócsoport

A tudományos kutatócsoport témája

A kutatócsoport célul tűzte ki hidak, épületek és egyéb mérnöki szerkezetek károsodási folyamatainak vizsgálatát, a különféle diagnosztikai módszerek hatékonyságának elemzését a tartószerkezeti károsodások felkutatásában, a szerkezetek állapotának és élettartamának értékelésére alkalmas módszerek kidolgozását, valamint numerikus modellezési módszerek alkalmazását a szerkezetek megbízhatóságának valamint a maradék élettartamának megállapításához. Kutatásaink során különös figyelmet szentelünk a történeti építmények (pl. boltozott hidak, falazott épületek, régi födémek) állapotvizsgálati módszereinek és olyan rehabilitációs megoldásainak, amelyek a szerkezetek élettartamának meghosszabbítására irányulnak.

A kutatócsoport 2015-től ifjúsági tagozattal is rendelkezik, A hallgatók kutatásainak eredményeiből TDK dolgozatok, tudományos publikációk és távlati célként doktori disszertációk készülnek. 


A tudományos kutatócsoport vezetője

Dr. habil Orbán Zoltán, egyetemi docens, PhD

A tudományos kutatócsoport személyi feltételei

A tudományos kutatócsoport belső tagjai

 • Dr. habil Orbán Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens, PhD
 • Dr. Orbán József, professzor emeritus, PhD
 • Dr. Fülöp Attila, egyetemi adjunktus, PhD
 • Dr. Pomezanski Vanda, egyetemi adjunktus, PhD
 • Dr. Len Adél, egyetemi adjunktus, PhD
 • Juhász Tamás, egyetemi tanársegéd
 • Török Brigitta, doktorandusz

A tudományos kutatócsoport külső tagjai

 • Dr. Adrienn Tomor, PhD (okl. építőmérnök, University of West of England)
 • Manninger Marcell (okl. építőmérnök, Kokopelli Kft., ügyvezető)
 • Dormány András (építőmérnök, egyetemi hallgató)
 • Gelencsér Ivett (építőmérnök, egyetemi hallgató)
A tudományos kutatócsoporthoz kapcsolódó szervezeti egységek
 • Mérnöki és Smart Technológiák Intézet - Építőmérnök Tanszék
Nemzetközi partnerek
 • University of West of England (Egyesült Királyság)
 • Izsevszk Műszaki Egyetem (Oroszország)
 • Jurij Strossmajer Egyetem (Horvátország)
 • INES Ingenieros Consultores (Spanyolország)
A tudományos kutatócsoport tevékenysége

1. kutatási téma: Történeti építmények optimalizált diagnosztikai eljárásai
A kutatás célja olyan vizsgálati módszerek kidolgozása történeti építmények szerkezeti jellemzőinek meghatározására és az őket alkotó építőanyagok mechanikai jellemzőinek vizsgálatára, amelyek a gyakorlati alkalmazás szempontjából megfelelő megbízhatósággal bírnak és a lehető legkisebb roncsolást okozzák a vizsgált szerkezetekben. A kutatás során laboratóriumi vizsgálatokat végzünk próbatesteken különböző vizsgálati módszerek felhasználásával, majd a laboratóriumi eredmények feldolgozását követően a vizsgálatokat kiterjesztjük tényleges szerkezetekre is. A vizsgálatok eredményeként különböző roncsolásmentes, kis roncsolással járó és roncsolásos módszerek megbízhatóságát hasonlítjuk össze. A kutatási eredmények elsődleges felhasználási területei: történeti építmények teherhordó szerkezeteinek vizsgálata, falazott hidak és egyéb mérnöki létesítmények szerkezeti és statikai vizsgálata.

2. kutatási téma: Falazott szerkezetű hidak és épületek állapot értékelése a szerkezeti modellezés és diagnosztika eszközeivel
A kutatás célja falazott szerkezetű hidak és épületek többlépcsős állapot értékelési folyamatának kidolgozása. Az eljárás egy algoritmusban köti össze a szerkezeti modellezés numerikus módszereit és a számítások bemenő paramétereinek meghatározásához szükséges diagnosztikai módszereket. Az állapot értékelés illetve szerkezeti modellezés egyes szintjeihez diagnosztikai vizsgálati eljárásokat fejlesztünk ki. A diagnosztikai módszereket a numerikus szerkezeti analízis által megkívánt paraméterek meghatározása szempontjából optimalizáljuk. A kutatás eredményeként megbízható és költséghatékony eljárást dolgozunk ki falazott szerkezetek (elsősorban hidak és falazott építmények) statikai állapotának értékelésére, amely segítséget nyújt a szerkezetek jövőjével kapcsolatos döntések optimalizálásához és az esetleges beavatkozások előkészítéséhez. 

3. kutatási téma: Szerkezetek állapotromlási folyamatainak modellezése
A kutatás célja a mérnöki szerkezeteket alkotó építőanyagok degradációs folyamatainak elemzése kísérleti és elméleti úton. A vizsgált szerkezet típusok körébe tartoznak a beton- és vasbeton szerkezetek, valamint a falazott szerkezetek. A kutatás során vizsgáljuk az építőanyagokban zajló degradációs folyamatok (pl. a beton illetve acélbetétek korróziója vasbeton szerkezeteknél, mállás illetve fagyási ciklusok okozta károk kőszerkezeteknél, sokszor ismétlődő terhelés okozta fáradási tönkremenetel vasbeton és falazott szerkezetek esetében) hatásait a szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságaira, azok statisztikai jellemzőire és a szerkezetek megbízhatóságára. A szerkezetek megbízhatóságának értékelésére valószínűségelméleti módszereket fejlesztünk ki illetve alkalmazunk. A kutatás eredményeként egy olyan értékelési rendszert kapunk, amellyel egy adott károsodási szintről kiindulva, a szerkezetek várható élettartamát meg tudjuk becsülni, illetve az adott megbízhatósági követelményeknek megfelelően a beavatkozásokat optimálisan ütemezni. Az elméleti kutatásokon kívül a degradációs folyamatok nyomon követésére alkalmas roncsolásmentes diagnosztikai és monitoring módszerek adott célú alkalmazhatóságát vizsgáljuk. 

4. kutatási téma: Szerkezetek rehabilitációjának diagnosztikai eljárásai
A kutatás célja diagnosztikai eljárások kidolgozása szerkezetek rehabilitációjánál alkalmazott műszaki megoldások hatékonyságának kísérleti igazolására. Kutatásunk az alábbi speciális területekre terjed ki: 1. beton- és vasbetonszerkezetek rehabilitációja nagy teljesítőképességű, szálerősítésű betonnal  2. Beton, vasbeton és falazott szerkezetek rehabilitációja szálerősítésű kompozitokkal  3. Beton és falazott szerkezetek rehabilitációja injektálással. 3. Tartószerkezetek élettartamának meghosszabbítása a teherelosztás javításával. A kutatás során laboratóriumi vizsgálatokat végzünk próbatesteken, valamint helyszíni vizsgálatokat az erre a célra kijelölt műtárgyakon, konkrét szerkezetrehabilitációs feladatokhoz kapcsolódóan.