Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Duális képzés

A duális képzés egy olyan képzési forma, amely során az elméleti oktatás mellett párhuzamosan munkaviszonyban gyakorlati képzést folytat a hallgató a duális képzőhelyen.

A hallgatók elméleti képzését az egyetem, a gyakorlati oktatást pedig részben a felsőoktatási intézmény, részben az együttműködő vállalat végzi.

A két intézmény szakemberei folyamatos kapcsolattartás mellett, együtt tervezik és valósítják meg a képzési programot. A gyakorlatok aránya a cég számára hangsúlyos területek felé növekednének. A cég így a saját, egyedi elvárásai szerint gondoskodhat a szakember utánpótlásról. Az újszerű képzésben a hallgatók amellett, hogy gyakorlatot szereznek szakmájukban, az elméleti tudásukat is bővítik, valamint a vállalt specifikus elvárásokat is megismerik, így elsajátítják a duális képzés során.

A PTE Műszaki és Informatikai Karon 2015 óta van duális képzés alapképzéseink vonatkozásában az Építőmérnök Bsc, Gépészmérnök Bsc, Környezetmérnök Bsc, Mérnökinformatikus Bsc és Villamosmérnök Bsc szakokon.

Az elmúlt évek során közel 80 partnercéggel kötöttünk duális képzésre együttműködési megállapodást, mely nagyrészt a dél-dunántúli régiót fedi le.

A 2020/2021-es tanévtől a Műszaki és Informatikai Kar duális képzést a második félévtől indítja. Ez a korábbi évekhez képest előnyhöz juttatja a hallgatókat, hiszen lehetőséget biztosít az egyetemi légkörbe történő beilleszkedésre, a duális képzés programjának megismerésére.

Mindezek megtámogatására 2021-től egy új tantárgy is meghirdetésre került, a Duális Akadémia, melynek segítségével a hallgatók betekintést nyerhetnek a képzésbe anélkül, hogy elköteleznék magukat.

A tantárgy specialitása abban rejlik, hogy az előadásokat a duális partnercégeink tartják, melyben ízelítőt adnak magukról, bemutatják portfóliójukat, és emellett üzemlátogatások keretén belül megismertetik a gyakorlati helyet is a hallgatókkal.

Több duális képzésben végzett hallgató helyezkedett már el duális gyakorlati képzőhelyénél, ezért rendkívül sikeres a program mind hallgatói, mind munkáltatói oldalról. Évente átlagosan 40 - 50 fő kerül be a duális képzésbe. Elmondható, hogy a Műszaki és Informatikai Karon a fejlődés mind céges, mind pedig hallgatói oldalról folyamatos, és a képzés egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Nem meglepő, hiszen az oktatási idő alatt szert tehetnek a szakmai gyakorlatra, segítséget kapnak az elméleti és gyakorlati tananyag összehangolt mélyebb elsajátítására, emellett havonta fizetés és a Munka Törvénykönyve szerinti éves szabadság is megjár.


Részletesen Hallgatóknak Részletesen Partnereknek


A Duális Képzés, A Duális Képzési Tanács alapelvei


1. A duális képzés minőségéért elsődlegesen a Duális Képzési Tanács és a felsőoktatási intézmény együttesen felelős.

2. A partnerszervezetnek vagy a belső duális képzési gyakorlóhelynek (a továbbiakban együttesen: duális képzési gyakorlóhely) meg kell felelnie a szakmai gyakorlóhelyekkel szemben előírt általános jogszabályi feltételeknek.

3. A duális képzési gyakorlóhelyek – a duális felsőfokú képzés minősítési követelményrendszere szerinti – szigorú minőségellenőrzése folyamatos.

4. A duális képzési gyakorlóhelynél a gyakorlati munka oktatásához szükséges technológiai kritériumok (gépek, eszközök, berendezések, segédanyagok) rendelkezésre állnak, melyek alkalmasak a hallgatók megfelelő kompetencia- és készségfejlesztésére.

5. A duális képzési gyakorlóhelyi mentorok erős elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, és képesek a hallgatók szakmai munkavégzési kultúra terén megvalósuló fejlődését támogatni.

6. A duális képzési gyakorlóhelynek rendelkeznie kell a gyakorlati képzésre vonatkozó, alkalmazható tudás elsajátítására alkalmas, a felsőoktatási intézménnyel egyeztetett képzési tervvel (Egyeztetett Duális Képzési Program, röviden: EDKP), amelyet alapvetően a felsőoktatási intézmény tantervére épít, és amely a tantervvel szoros tartalmi kapcsolatban áll. Ennek megfelelően az Egyeztetett Duális Képzési Program tartalmazza a következők mindegyikét: a) elméleti ismeretek, b) szakmaspecifikus gyakorlati feladatok, c) önálló projektmunka, d) a szaknak megfelelő releváns kompetencia- és készségfejlesztés.

7. A duális képzési gyakorlóhelynek a felsőoktatási intézménnyel egyeztetve ki kell dolgoznia a hallgató értékelésére vonatkozó kritériumokat.

8. A duális képzésben részt vevő hallgató az adott félév szorgalmi időszakát normál tanrend szerint végzi. Ezt követően vagy ezzel párhuzamosan vesz részt a duális képzési gyakorlóhelynél történő oktatásban és gyakorlati ismeretek elsajátításában, a tanrendet és az intézményi jelenlétet nem sértve.

9. A hallgató által a duális képzési gyakorlóhelynél eltöltött idő el kell, hogy érje a szorgalmi időszak napjainak legalább 75%-át. Ezt az arányt a teljes képzési időszakra vonatkozóan kell teljesíteni, azzal a megkötéssel, hogy minden – indokolt esetben kettő – elméleti szakaszt egy gyakorlati szakasznak kell követnie.

10. A hallgató a duális formában folytatott teljes alap- és mesterképzési időszak alatt, legkésőbb a 2. félévtől munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyba kerül a duális képzési gyakorlóhellyel.

11. A duális képzésben részt vevő hallgatót díjazás illeti meg egész évben, a duális formában folytatott teljes képzési időre vonatkozóan, melyet a fogadó duális képzési gyakorlóhely folyósít.

12. Az adott szak duális képzési formában történő indulását a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató az egyes felsőoktatási intézmények által meghirdetett alap- és mesterképzéseknél egyértelműen jelzi. A jelentkezőnek az intézményi felvételi jelentkezést megelőzően vagy azzal párhuzamosan, illetve – amennyiben erre nyílik lehetőség – a felvételi döntést követően, de legkésőbb a duális képzési tanulmányok megkezdéséig a duális képzési gyakorlóhelynél sikeresen kell teljesítenie egy kiválasztási eljárást.


PROJEKT CÍME: A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP 3.5.1-16-2017-00003