Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

BME nyelvvizsga

"Az szeretnénk megtudni, hogy a vizsgázó mit tud. és nem azt, hogy mit nem tud!"

Ez az a gondolat, melyet a nyelvvizsgáztatás minden területén, a vizsgafeladatok összeállításától az értékelésig szem előtt tartunk. 

A BME Nyelvvizsgahelyünk akkreditált nyelvvizsgahely, melyben évi négy-öt vizsgaalkalommal lehet államilag elismert, általános, egy és kétnyelvű vizsgát tenni angol és  nyelvből. További vizsgahelyek ITT találhatóak.

ÚJ! BME EGYNYELVŰ nyelvvizsga: egyszerűbb, mert nincs nyelvtani és szókincs teszt, nincs fordítás, rövidebb, mert kevesebb feladatot kell megoldanod, könnyebb, mert minden írásbeli feladatnál használhatsz szótárt. Részletes információ

Vizsgázóink felkészülését különböző kiadványokkal igyekszünk segíteni. A Vizsgaközpont Koordinációs Irodájában minden nyelvhez minden szinten vásárolhatók mintafeladatsorok, amelyek a szóbeli vizsgán előforduló témakörök felsorolását, illetve egy teljes szóbeli és írásbeli vizsga anyagát tartalmazzák, az utóbbit a megoldó kulccsal együtt. Az írásbeli vizsgára való felkészüléshez kívánnak segítséget nyújtani a már megjelent német középfokú, angol alap- és középfokú gyakorlókönyvek. A közeljövőben folyamatosan jelennek meg a többi nyelvhez és szinthez az írásbeli és szóbeli vizsgákra felkészítő kiadványok.

Vizsgahelyünkön felsőfokú szóbeli vizsgákat NEM rendezünk!

Minta feladatsorok és szóbeli témalisták  ITT letölthetőek.

  • A sikeres vizsgáról / részvizsgáról (írásbeli, ill. szóbeli) a vizsgázó bizonyítványt kap.
  • A sikertelen vizsgáról  / részvizsgáról (írásbeli, ill. szóbeli) nem küldünk külön értesítést.
  • Vizsgaszabályzat itt elérhető
Jelentkezés
Vizsgaárak
számlaszám + közleménykomplexírásbeliszóbeli
ALAPFOK
BME vizsgaközpont 10032000-01425279-00000000
közlemény: 338 nyelvvizsga+név
13.200 Ft7.425 Ft6.875 Ft
PTE MIK 10024003-00282716-00000000
közlemény: 150030+ név
10.800 Ft
6.075 Ft
5.625 Ft
Összesen:24.000 Ft
13.500 Ft
12.500 Ft
KÖZÉPFOK
BME vizsgaközpont 10032000-01425279-00000000
közlemény: 338 nyelvvizsga+név
16.500 Ft
10.175 Ft
7.975 Ft
PTE MIK 10024003-00282716-00000000
(közleményben: 150030+név)
13.500 Ft
8.325 Ft
6.525 Ft
Összesen:30.000 Ft
18.500 Ft
14.500 Ft

Vizsgára minden 14. évét betöltött személy jelentkezhet, aki a vizsga évében betölti a 14. évét.

Számlát kizárólag a befizető nevére tudunk kiállítani. A számla kiállításához kérjük az eredeti feladóvevényt mellékelni.

A vizsga pontos helyéről és idejéről a  ITT kap információt.

A vizsgázó jogai

Halasztás: legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon írásban kérheti a vizsga elhalasztását a következő vizsgaidőszakra. Halasztott vizsgát lemondani, vagy további halasztással élni nem lehet. Határidőn túli halasztás kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadható el. Abban az esetben, ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát halaszthatja. Halasztott vizsga esetén a vizsgázónak a következő jelentkezési időszakban újra kell jelentkeznie és a halasztási díjat be kell fizetnie. Ennek elmulasztása esetén a korábbiakban befizetett vizsgadíjat elveszíti.

Lemondás: A vizsgázó a vizsgát kizárólag írásban mondhatja le, legkésőbb az első vizsgaidőpontját megelőző 6. naptári napon. Abban az esetben, ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát mondhatja le. A mindenkori  vizsgadíj 45%-át térítjük vissza. A visszatérítés átutalással történik. Nem tarthat igényt visszatérítésre a jelentkező akkor, ha a vizsgát nem mondta le és a vizsgán nem jelent meg. Számla kiállítása esetén vizsgadíj visszatérítésre csak a kiadott számla visszavonásával van lehetőség. (Az eredeti számlapéldányt kérjük, hozza magával).

Megtekintés: A vizsgázónak meghatározott megtekintési napokon, előzetes bejelentkezés után lehetősége van az értékelt vizsgafeladatok megtekintésére. Bejelentkezni személyesen vagy e-mailben lehet, a vizsgán kapott kódszám és a megtekinteni kívánt részvizsga megjelölésével. A bejelentkezési és megtekintési dátumok szerepelnek a kódszámot is tartalmazó kódlapon, ill. a csoportos vizsgán az eredményközlés napjával együtt kihirdetésre kerülnek, valamint honlapon az Aktuális vizsgákkal kapcsolatos határidők menüpontban is hozzáférhetők. Ha a vizsgázó a kijelölt napokon nem tudja dolgozatát megtekinteni, a vizsgaeseménytől számított 1 éven belül, a következő vizsgaidőszak/ok megtekintési napjain megteheti azt a Vizsgaközpontban. Amennyiben a vizsgázó még nem töltötte be a 18. életévét, a megtekintésen részt vehet vele szülője vagy gondviselője. A megtekintés időtartama 30 perc. A vizsgázó betekinthet a színes kidolgozási lapjaiba és a feladatlapokba valamint a szóbeli vizsgán készült jegyzőkönyvbe. Az értékelés megértését a rendelkezésre bocsátott javító kulcsok (megoldások) és javítási szempontok segítik. A vizsgázó a vizsgaközpont által biztosított eszközökkel (írószer, papír), és kizárólag a saját megoldásairól készíthet jegyzetet (mindarról, ami a színes kidolgozási lapon szerepel). A dolgozatról fénymásolatot vagy fotót a vizsgázó nem készíthet az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében ill. a megfelelő személyi és technikai feltételek hiánya miatt. Távozás előtt a vizsgázó köteles jegyzeteit bemutatni a teremfelügyelőnek, aki azokat ellenőrzi és aláírásával ellátja. Egyben a vizsgázó aláírja a megtekintési nyilatkozatot.

Felülvizsgálat: A működésünket szabályozó 137/2008 (V.16.) Kormányrendelet módosult, a felülvizsgálati eljárás szabályai megváltoztak. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem a vizsga értékelésére vonatkozik, a felülvizsgálati eljárás a dolgozat újraértékelését jelenti, ami díjköteles. Kérjük, tanulmányozza át módosított vizsgaszabályzatunk Felülvizsgálati kérelem pontját. Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül, a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámítás számolási hibájára hivatkozva, felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, függetlenül attól, hogy a vizsgázó a dolgozatát megtekintette-e. A kérelmet a Felülvizsgálati kérelem űrlapon a vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem a vizsga értékelésére vonatkozik, a felülvizsgálati eljárás a dolgozat újraértékelését jelenti, ami díjköteles. A kérelem benyújtásakor fizetendő eljárási díj 4.000 Ft. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, melyről a vizsgázót írásban értesíti. Amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsga esetében a bizonyítvány kiállításáról. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett – de a vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett panasszal élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel. A panaszt az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102-105. §-ai szerint.

Igazolás: A dolgozatok eredményéről a bizonyítvány kiállításáig, külön kérésre, térítés ellenében igazolást állítunk ki a vizsgaidőszak utolsó vizsgájának eredményhirdetésétől a bizonyítványok kipostázásának megkezdéséig. Az igazolások a kérvény beadása után 1 héttel készülnek el.

Eredmény

Minden BME vizsga esetén a vizsgától számított 30 naptári napon belül közzé tesszük a vizsgaeredményeket a honlapon ( http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/eredmeny.html ) erre szolgáló menüpontban.

Az egyes vizsgák pontos eredményközlési napja szerepel a kódszámot is tartalmazó kódlapon, kihirdetésre kerül a csoportos vizsgán, valamint megtalálható a honlapon az „Aktuális vizsgákkal kapcsolatos határidők” menüpontban is.

A vizsgaeredményről külön értesítést nem küldünk és telefonon nem adunk felvilágosítást.

A vizsgázó az eredményét a vizsgán kapott kódszám alapján tudja beazonosítani. Az elektronikus felületen a kódszám mellett a születési dátum a másik azonosító.

Egy adott vizsgaidőszak eredményei a következő vizsgaidőszak első vizsganapjáig nyilvánosak, ezt követően csak a vizsgaközpont vagy a vizsgahely ügyfélszolgálatán érhetők el. Ha a vizsgázó elveszítette vagy elfelejtette kódszámát, személyazonossága igazolásával, személyesen vagy meghatalmazott útján, eljárási díj ellenében a vizsgaközpont vagy a vizsgahely ügyfélszolgálatán kérheti annak pótlását. A vizsgabizonyítványokat a Vizsgaközpont postázza a vizsgájától számított kb.6 hét után tértivevényesen.

Ügyfélfogadás:

hétfő, szerda: 12:00-17:00
kedd, csütörtök, péntek: 08:00-11:30

7624 Pécs, Boszorkány u. 2. B032. iroda
tel: 72/503-614, 30/579-34-74
email: nyelvvizsgacentrum@mik.pte.hu

facebook: PTE MIK Műszaki Szaknyelvi Központ