Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Zöld út nyelvvizsga

(műszaki, agrár és környezettudományi valamint gazdálkodási menedzsment)

A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó szaknyelvi kommunikációs helyzetekben (szóban és írásban) milyen szinten képes a nyelvet használni. A szaknyelvi vizsga alapját tehát azok a kommunikációs helyzetek, szándékok és feladatok határozzák meg, amelyekbe a vizsgázók várhatóan kerülhetnek. A szaknyelvi kompetencia a négy fő nyelvi készség (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) segítségével valósul meg, ezért a vizsga középpontjában a négy fő nyelvi készség mérése áll.

Komplexitás

A SZIE Zöld Út vizsga írásbeli és szóbeli része csak együtt tehető le, tehát csak C típusú, komplex nyelvvizsga bizonyítvány adható ki. Részvizsgák (írásbeli vagy szóbeli) nem ismételhetők.

A vizsga felépítése

A vizsga minden része szaknyelvi, amely szintenként eltérő módon, két helyen (az olvasott és a hallott szöveg értésénél) kiegészül környezeti és környezetvédelmi tematikájú közös feladattal.

A vizsga részei

A vizsga sikeressége

A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó összességében 60%-ot teljesít, miközben minden mért részkészségből (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség, beszédkészség, közvetítés) eléri minimum a 40%-ot.

Bizonyítvány

A bizonyítvány négy nyelven tartalmazza a sikeres vizsga KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szintjét (B1 = alapfok, B2 = középfok, C1 = felsőfok) és a szaknyelv típusát.


Szaknyelvek és vizsgaszintek

Mintafeladatsorok

Gazdálkodási menedzsment szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)
Agrár-és környezettudományi szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)
Műszaki szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész) 

A vizsga nyelvei: angol, német, francia

Vizsgaszintek

Alapfok (B1): Önálló nyelvhasználó alsó sávja
Megérti a világos, standard szövegek főbb információit, amelyek ismert, szakmai vagy ahhoz kapcsolódó, általános témákról szólnak, és amelyek gyakori kommunikációs helyzetekre jellemzőek. El tudja intézni a legtöbb, egyszerű, szakmai vagy általános nyelvhasználatot igénylő feladatot, pl. egy külföldi utazás során. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát elfogadhatóan használja. Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni ismerős, szakterületével összefüggő témában. Le tudja írni munkakörét, szakterületét, véleményét, terveit, ambícióit indoklással, és egyszerűbb eseményeket, okukkal együtt.

Középfok (B2): Önálló nyelvhasználó felső sávja
Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, szakterületéhez kapcsolódó szövegek fő gondolatmenetét és fontosabb információit, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai vagy általános munkahelyi társalgást is. Olyan szintű folyamatos interakcióra képes, hogy az anyanyelvű beszéd-partnere számára nem megterhelő. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát megfelelően használja. Világos, részletes szöveget tud alkotni a szakterületén gyakori műfajokban, alkalmazva azok sajátosságait. Képes kifejteni véleményét szakmai jellegű témákról úgy, hogy ki tudja fejteni az előnyöket és hátrányokat.

Felsőfok (C1): Mesterfokú nyelvhasználó alsó sávja
Saját szakterületén és az ahhoz kapcsolódó általános helyzetekben jól meg tud érteni különböző típusú, hosszabb és igényesebb szövegeket, és a jelentésárnyalatokat is érzékeli. Pontosan, folyamatosan, összefüggően és spontán módon tudja magát kifejezni, anélkül, hogy túl sokszor keresnie kellene a kifejezéseket. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát pontosan használja. A nyelvet rugalmasan tudja használni tanulás, munkavégzés és az ahhoz kapcsolódó társalgás céljaira. Világos, jól szerkesztett szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, alkalmazva a megfelelő műfaj sajátosságait.

Témakörök szaknyelvenként

Gazdálkodási menedzsment: Egyetem, egyetemi tanulmányok; Munka, munkahely; Közgazdaságtan, gazdasági élet; Magyarország gazdasága; A világ gazdasága; Vállalatgazdálkodás, vállalatszervezés; Marketing, pénzügyek; Környezetvédelem a gazdaságban; Vidékfejlesztés, falusi turizmus gazdasági kérdései.

Mezőgazdasági: Egyetem, egyetemi tanulmányok; Munka, munkahely; Magyarország mezőgazdasága; A világ mezőgazdasága; Állattenyésztés; Növénytermesztés, kertészet; Élelmiszerek feldolgozása; Környezetvédelem a mezőgazdaságban; Vidékfejlesztés, falusi turizmus; Hulladékgazdálkodás; Környezetszennyezés (levegő, víz, talaj); Globális felmelegedés; Energiagazdálkodás, alternatív energiák; Környezetvédő szervezetek és mozgalmak; Az emberi tevékenységek környezetkárosító hatásai.

Műszaki: Tanulmányok (egyetem, főiskola, szakképzés); Munka, munkahely, álláskeresés; Műszaki technológia alapjai (gépipar, építőipar), modern és környezetbarát technológiák; Gépek, járművek, felszerelések működésének leírása; Információs technika, elektronika; Logisztika, műszaki cikkek kereskedelme; Energia, alternatív energiaforrások; Anyagtudomány, anyagismeret.

KÖZÖS RÉSZ Környezet, környezetvédelem: KIZÁRÓLAG az olvasott szöveg értése és a hallott szöveg értése feladatokban.

Jelentkezési feltételek, fontosabb tudnivalók

A vizsgára a 14. év betöltése után lehet jelentkezni, állampolgárságra való tekintet nélkül. A jelentkezés az internetes hálózaton keresztül történik a mindenkori megadott jelentkezési/pótjelentkezési határidőig.

JELENTKEZÉS

Vizsgadíjak
Vizsgaidőszakok
Vizsgahelyek

Jelentkezéskor illetve pótjelentkezéskor a jelentkező azonosító lapot kap, amelyet ki kell nyomtatni, mert nélküle sem az írásbeli, sem a szóbeli vizsgán nem vehet részt. A jelentkezés csak akkor érvényes, ha a vizsgadíjat  a vizsgadíjat a számlán megjelölt fizetési határidőre a megadott e-mail címre küldött előzetes számla alapján átutalással kiegyenlíti.

A VIZSGÁZÓNAK A VIZSGA MEGKEZDÉSE ELŐTT ÉRVÉNYES SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL, ÚJ VEZETŐI ENGEDÉLLYEL VAGY ÚTLEVÉLLEL KELL IGAZOLNIA SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT. A JELENTKEZÉS ÉRVÉNYESSÉGÉT A KINYOMTATOTT AZONOSÍTÓ LAPPAL KELL IGAZOLNI.

A vizsgázó a saját vizsgaidőpontjait a www.zoldut.szie.hu oldalon "Vizsgabeosztások" menüpont alatt kérdezheti le. A megadott írásbeli és labor időpontok valamint a szóbeli vizsga  előtt 30 perccel kell megjelenni.


Bővebb információ ld. Vizsgaszabályzat

Speciális kedvezmények

Műszaki Szaknyelvi Központ

Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda: 12:00-17:00
kedd, csütörtök, péntek:08:00-11:30

7624 Pécs, Boszorkány u. 2
tel.: 72/503-614, 30/579-34-74
e-mail: nyelvvizsgacentrum@mik.pte.hu
facebook: PTE MIK Műszaki Szaknyelvi Központ