Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

BME nyelvvizsga


"Az szeretnénk megtudni, hogy a vizsgázó mit tud. és nem azt, hogy mit nem tud!"

Ez az a gondolat, melyet a nyelvvizsgáztatás minden területén, a vizsgafeladatok összeállításától az értékelésig szem előtt tartunk. 

A BME Nyelvvizsgahelyünk akkreditált nyelvvizsgahely, melyben évi hat vizsgaalkalommal lehet államilag elismert, általános, egy és kétnyelvű vizsgát tenni angol és  német nyelvből. Vizsgahelyünkön francia, olasz, spanyol, orosz és holland nyelvből csak a csoportos vizsgákat tudjuk lebonyolítani. A felsorolt nyelvekből szóbeli vizsgázásra a budapesti vizsgaközpontban van lehetőség. További vizsgahelyek ITT találhatóak.

ÚJ! BME EGYNYELVŰ nyelvvizsga: egyszerűbb, mert nincs nyelvtani és szókincs teszt, nincs fordítás, rövidebb, mert kevesebb feladatot kell megoldanod, könnyebb, mert minden írásbeli feladatnál használhatsz szótárt. Részletes információ

Vizsgázóink felkészülését különböző kiadványokkal igyekszünk segíteni. A Vizsgaközpont Koordinációs Irodájában minden nyelvhez minden szinten vásárolhatók mintafeladatsorok, amelyek a szóbeli vizsgán előforduló témakörök felsorolását, illetve egy teljes szóbeli és írásbeli vizsga anyagát tartalmazzák, az utóbbit a megoldó kulccsal együtt. Az írásbeli vizsgára való felkészüléshez kívánnak segítséget nyújtani a már megjelent német középfokú, angol alap- és középfokú gyakorlókönyvek. A közeljövőben folyamatosan jelennek meg a többi nyelvhez és szinthez az írásbeli és szóbeli vizsgákra felkészítő kiadványok.

Vizsgahelyünkön felsőfokú szóbeli vizsgákat NEM rendezünk!

Minta feladatsorok és szóbeli témalisták  ITT letölthetőek.

 • A sikeres vizsgáról / részvizsgáról (írásbeli, ill. szóbeli) a vizsgázó bizonyítványt kap.
 • A sikertelen vizsgáról  / részvizsgáról (írásbeli, ill. szóbeli) nem küldünk külön értesítést.
 • Vizsgaszabályzat itt elérhető
Jelentkezés
Vizsgaárak
számlaszám + közleménykomplexírásbeliszóbeli
ALAPFOK
BME vizsgaközpont 10032000-01425279-00000000
közlemény: 338 nyelvvizsga+név
13.200 Ft7.425 Ft6.875 Ft

Pécsi Tudományegyetem 10024003-00282716-00000000

közleménybe: 150030+név

10.800 Ft
6.075 Ft

5-625 Ft  

        

KÖZÉPFOK
BME vizsgaközpont 10032000-01425279-00000000
közlemény: 338 nyelvvizsga+név
16.500 Ft
10.175 Ft
7.975 Ft

Pécsi Tudományegyetem 10024003-00282716-00000000

közleménybe: 150030+név

13.500 Ft
8.325 Ft
6.525 Ft
Vizsgára minden 14. évét betöltött személy jelentkezhet, aki a vizsga évében betölti a 14. évét.

Számlát kizárólag a befizető nevére tudunk kiállítani. A számla kiállításához kérjük az eredeti feladóvevényt mellékelni.

A vizsga pontos helyéről és idejéről a  ITT kap információt.

A vizsgázó jogai

Halasztás:

Ha a kijelölt időpontban nem tudsz a vizsgán megjelenni, legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon kérheted a vizsgád következő vizsgaidőszakra való elhalasztását.

Halasztást kizárólag írásban kérhetsz a Vizsgaközpontban kapott vagy a honlapunkról letöltött formanyomtatvány kitöltésével.

Határidőn túli halasztást kizárólag orvosi igazolás bemutatásával tudunk elfogadni, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.

A halasztás szabályaitól eltérni csak írásban benyújtott kérvény alapján tudunk, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével.

 

Fontos, hogy

 • a következő vizsgaidőszak jelentkezési időszakában újra jelentkezési lapot kell kitöltened és leadnod, ill. ekkor kell a halasztási díjat is befizetned.
 • vizsgahalasztásra csak egyszer van lehetőséged. Halasztott vizsgát lemondani, vagy tovább halasztani nem lehet!
 • ha komplex vizsgára jelentkeztél, csak a teljes vizsgát halaszthatod (az írásbelit és a szóbelit is).


Lemondás:

A vizsgát kizárólag írásban mondhatod le, legkésőbb a vizsgát megelőző 6. naptári napon. Ebben az esetben visszatérítjük a mindenkori halasztási díjjal csökkentett, befizetett vizsgadíjat.

A visszatérítés átutalással történik. 

A díjat kizárólag arra a számlára áll módunkban visszatéríteni, amelyről a vizsgadíj befizetése megtörtént!Ha komplex vizsgára jelentkeztél, csak a teljes vizsgát mondhatod le (az írásbelit és a szóbelit is).Ha a lemondást elmulasztod, és nem jelensz meg a vizsgán, a vizsgadíjból nem tarthatsz igényt visszatérítésre.Határidőn túli lemondásod kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadhatjuk el, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.

A lemondás szabályaitól eltérni csak írásban benyújtott kérvény alapján tudunk, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével.

 Megtekintés:

 • Előzetes bejelentkezés után, meghatározott napokon, de legkésőbb a vizsgaeseménytől számított
  1 éven belül, kizárólag a vizsgaidőszak/ok megtekintési napjain lehetőséged van az értékelt dolgozatod megtekintésére. (A dolgozat megtekintésére bejelentkezni személyesen, vagy emailben lehet. A dolgozat megtekintése és az arra történő bejelentkezés mindenkinek azon a vizsgahelyen  zajlik, ahol vizsgázott.)
 • A megtekintés időtartama 45 perc. Ez alatt betekinthetsz a színes kidolgozási lapjaidba és a feladatlapokba, valamint a szóbeli vizsgán készült jegyzőkönyvbe.
 • Az értékelés megértéséhez a rendelkezésedre bocsátjuk a javító kulcsokat (megoldások) és javítási szempontokat.
 • A megtekintéskor a vizsgaközpont által biztosított eszközökkel (írószer, papír) kizárólag a saját megoldásaidról készíthetsz jegyzetet (mindarról, ami a színes kidolgozási lapon szerepel).
 • A dolgozatról fénymásolatot vagy fotót nem készíthetsz az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében, ill. a megfelelő személyi és technikai feltételek hiánya miatt.
 • Távozás előtt kötelességed a jegyzeteidet bemutatni a teremfelügyelőnek, aki azokat ellenőrzi és aláírásával ellátja. Egyben aláírod a megtekintési nyilatkozatot.
 • Amennyiben nem csak a saját megoldásaidról, hanem a feladatokról is készítettél jegyzetet, jegyzeted nem tarthatod meg. Az esetet jegyzőkönyvben rögzíti a teremfelügyelő.


Felülvizsgálat:

 • Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül, a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámítás számolási hibájára hivatkozva, felülvizsgálati kérelemmel élhetsz, függetlenül attól, hogy a dolgozatod megtekintetted-e.
 • A kérelmet a Felülvizsgálati kérelem űrlapon a vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtanod személyesen az Ügyfélszolgálatunkon, vagy postai úton. Utóbbi esetben a kérvényt a postára adással egy időben – a Kormányrendeletben megszabott határidők rövidsége miatt – elektronikus úton a vizsga@nyi.bme.hu e-mail címre vagy faxon a 06 1 463 3193 számra is el kell juttatnod.
 • Amennyiben a felülvizsgálati kérelmed a vizsga értékelésére vonatkozik, a felülvizsgálati eljárás a dolgozat újraértékelését jelenti, ami díjköteles (4.000 Ft).
 • A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelemed tárgyában a benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, melyről írásban értesítünk.
 • Amennyiben a kérelmedben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsgád esetében a bizonyítványod kiállításáról.

Az eljárási díj befizethető átutalással:

Számlatulajdonos: BME

Számlaszám: (MÁK) 10032000-01425279-00000000

Közlemény: 338 Nyelvvizsga- és a vizsgázó neve


Igazolás: A vizsgán elért eredményről igazolást nem állítunk ki. 

Eredmény

Minden BME vizsga esetén a vizsgától számított 30 naptári napon belül közzé tesszük a vizsgaeredményeket a honlapon  EREDMÉNYEK menüpontban.

Az egyes vizsgák pontos eredményközlési napja szerepel a kódszámot is tartalmazó kódlapon, kihirdetésre kerül a csoportos vizsgán, valamint megtalálható a honlapon az HATÁRIDŐK menüpontban is.

A vizsgaeredményről külön értesítést nem küldünk és telefonon nem adunk felvilágosítást.

A vizsgázó az eredményét a vizsgán kapott kódszám alapján tudja beazonosítani. Az elektronikus felületen a kódszám mellett a születési dátum a másik azonosító.

Egy adott vizsgaidőszak eredményei a következő vizsgaidőszak első vizsganapjáig nyilvánosak, ezt követően csak a vizsgaközpont vagy a vizsgahely ügyfélszolgálatán érhetők el. Ha a vizsgázó elveszítette vagy elfelejtette kódszámát, személyazonossága igazolásával, személyesen vagy meghatalmazott útján, eljárási díj ellenében a vizsgaközpont vagy a vizsgahely ügyfélszolgálatán kérheti annak pótlását. A vizsgabizonyítványokat a Vizsgaközpont postázza a csoportos vizsga napjától számított 60 napon belül.

Ügyfélfogadás:

hétfő, szerda: 12:00-17:00
kedd, csütörtök, péntek: 08:00-11:30

7624 Pécs, Boszorkány u. 2. B032. iroda
tel: 72/503-614, 30/579-34-74
email: nyelvvizsgacentrum@mik.pte.hu

facebook: PTE MIK Műszaki Szaknyelvi Központ