Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Mecenatura 2021 Gyakori kérdések

Mind a 4 alprogramra vonatkozó válaszok. A Mecenatúra 2021 lehetőségeiről a csatolt dokumentumban olvashatnak még többet.

ÁRAJÁNLATOK csatolása a pályázat benyújtásakor nem szükséges, csupán a pályázat zárásánál pénzügyi beszámoló benyújtásakor.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT Törvény erejénél fogva (2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 3. § szakasz (1) a) pontja alapján) átláthatónak minősülnek a költségvetési szervek és egyházi jogi személyek, tőlük nem várunk átláthatósági nyilatkozatot. A modellváltó egyetemek kikerültek a költségvetési szerv körből, ezért modellváltó egyetem Befogadó Intézmény eseténszükséges csatolni az átláthatósági nyilatkozatot.  Elegendő,  ha  az  intézmény  kitölt  egyetlen  átláthatósági  nyilatkozatot,  s  a  pályázó  azt elektronikus formában csatolja.

DOKTORI FOKOZAT Külföldön szerzett doktori fokozattal is benyújtható pályázat. EU-országban szerzettdoktori fokozat esetén automatikus a befogadás. EU-n kívül szerzett doktori fokozat esetén a honosítási okiratot is csatolni kell.

DOKTORI   JOGVISZONY Főszabályként  a  doktori.hu  adatai  szerinti  aktív  doktori  hallgatói jogviszonnyal rendelkezők pályázhatnak (a doktori fokozattal rendelkezőkön túl).Amennyiben a Pályázó már nem PhD-hallgató, de még nincs meg a fokozata(a közelmúltban abszolutóriumot szerzett hallgató, akinek nincs aktív hallgatói jogviszonya),méltányossági alapon pályázata befogadható. Ebben az esetben az NKFI Hivatal a bírálati eljárás során vizsgálja, hogy van-e látható tudományos aktivitása a Pályázónak az abszolutórium megszerzése óta eltelt időben.

EGYETEMI STÁTUSZ nem releváns a pályázatban. A Pályázónak nem kell szükségszerűen egyetemi oktatónak lennie. Akár tanársegéd vagy ügyvivő szakértő is benyújthat pályázatot,  amennyiben  doktori fokozattal vagy doktori hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

ELSZÁMOLÁS Az 1. alprogram esetében alapvetően átalány alapon történik (ld. Pályázati Felhívás 5. fejezete a pénzügyi feltételekről), kivéve a regisztrációs díjat, amellyel tételesen szükséges elszámolni. A 2.-3.-4. alprogramok esetében csak a rezsi elszámolása történik átalány alapján, minden egyéb költségtételeselszámolással. (Pályázati felhívás 5.-6. fejezet.)

FTE-KÖTELEZETTSÉG nincs  a pályázatokban,  ezért Mecenatúra-pályázatbenyújtásafutó  vagy benyújtandó OTKA-pályázat FTE-vállalásait nem befolyásolja.

HIÁNYZÓ IDŐKÖZI SZAKMAI BESZÁMOLÓ esetében az OTKA-pályázat vezető kutatója által beadott Mecenatúra pályázata kizárásra kerül. (Augusztusi vagy korábbi beszámolók hiánya esetében.) A beszámolóra szeptemberben felszólított vezető kutató a megadott 30 napos határidőn belül kell, hogy elkészítse a beszámolót, ez nem kizáró ok. (Pl. a szeptember 15-én beszámolóra felszólított kutatók október 15-ig kell, hogy benyújtsák a beszámolót. A beszámoló hiányában a pályázat befogadható az október 7-ipályázati  határidővel,  de  az  elbírálás  során  vizsgáljuk,  hogy  október  15-ig  elkészült-e  a  beszámoló. Amennyiben nem, a pályázó kizárásra kerül.)

HOSSZABBÍTÁS mindegyik alprogramban kérhető, maximum 12 hónap.

KUTATÓNAK (azaz a pályázat benyújtója, vezetője) a Befogadó Intézményhez kell kötődnie. A támogatás elnyerését  követően  a  projekt  megvalósítási  időszakában  a  Kutatónak  a  Befogadó  Intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy –PhD képzés keretében –hallgatói jogviszonyban kell állnia.

KERESETKIEGÉSZÍTÉS és MEGBÍZÁSI  DÍJ is  elszámolható  az  2.-3.-4.   alprogramokban, amennyiben az a benyújtott költségtervben, illetve indoklásában szerepel.

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK A kezdő és záró időpontot a Pályázó választja, de költségeket elszámolni csak a pályázott futamidő alatt kiállítottszámlákkal lehet.(Kivéve az 1. alprogram regisztrációs számláját, amely 2021. január 1. napját követő keltezésű is lehet.) Erre tekintettel érdemes a pályázható maximális vagy közel maximális időtartamra pályázni.

NYILATKOZAT kitölthető elektronikusan az intézményvezető által. Minden Pályázó esetében egyedi aláírás  szükséges,  mivel  a Nyilatkozaton  szerepel  a  pályázati  azonosító,  ezért  ebben az  esetben  nem megoldható, hogy a Befogadó Intézmény vezetője csak egyetlen dokumentumot ír alá.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE A felhívás 8.4. pontja szerint a pályázatot idő előtt lezárhatja az NKFI Hivatal, amennyiben az 1 milliárd forintos támogatási keret többszörösét jelentő támogatási igény érkezik be.

RÉSZTVEVŐNEK (a pályázatot benyújtó, a pályázatot vezető Kutatótól eltérő résztvevő) nem szükséges a  Befogadó  Intézménnyel jogviszonyban  állnia.  (Megbízás  vagy  vállalkozói  szerződés  nyomán részesülhetnek kifizetésben.)

TÖBB PÁLYÁZATOT is benyújthat egy Kutató, de alprogramonként csak egyet (tehát legfeljebb négy pályázat nyújtható be, amennyiben a Kutató mind a négy alprogramra nyújt be pályázatot).


AZ EGYES ALPROGRAMOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS VÁLASZOK


1.ALPROGRAM „NEMZETKÖZI KOLLABORÁCIÓ ERŐSÍTÉSE”(RÉSZVÉTEL KÜLFÖLDI KONFERENCIÁN MEC_R)

ELSZÁMOLÁS Alapvetően átalányban (ld. Pályázati Felhívás 5. fejezete a pénzügyi feltételekről), kivéve a regisztrációs díjat, amellyel tételesen szükséges elszámolni.

JÁRVÁNYHELYZET  MIATT  ONLINE  RENDEZVÉNY Amennyiben  a  pályázott  jelenléti rendezvényt járványhelyzet miatt online tartják meg, nem a halasztás mellett döntenek, a regisztrációs díj kivételével a támogatás visszatérítendő.

PÁLYÁZÓ NEM TUD RÉSZT VENNI A KONFERENCIÁN Fő szabályként részvétel hiányában a támogatás visszatérítendő. Különleges körülmények esetén, megfelelő szakmai indoklás, illetve az NKFI Hivatalelőzetes engedélye alapján pl. adott kutatás társkutatója,  vagy  tanulmány, prezentáció, poszter társszerzője átveheti a részvételt a pályázótól.

TÖBB RENDEZVÉNYEN történő részvételre is benyújtható pályázat, de legalább egynek jelenlétinek kell lennie.


2.ALPROGRAM „SZAKTERÜLETI KOOPERÁCIÓ TÁMOGATÁSA”(NEMZETKÖZI KONFERENCIA HAZAI SZERVEZÉSE MEC_SZ)

ANGOL NYELVŰ konferencia és absztrakt esetén, illetve amennyiben a honlapkezelőrendszere angol nyelvű (pl. külföldi résztvevői dominancia miatt), ebben az esetben nem szükségesmagyar fordítás, a honlap magyar verziója, mivel a pályázati támogatás alapelve a konferencia nemzetközi láthatósága.

ÉTKEZÉS (vacsora, kávészünet stb.) finanszírozása is beépíthető a pályázatba.

HONLAPA mennyiben a tervezett rendezvény honlapja a pályázat beadásáig nem készül el, az nem vezet kizáráshoz.

JÁRVÁNYHELYZET MIATT RENDEZVÉNYELTOLÁS A Amennyiben a járványhelyzet miatt a jelenléti rendezvény a pályázott időszakban elmarad, 12 hónap hosszabbítás kérhető. (Pályázati felhívás 4.2. pont szerint).

JELENLÉTI konferencia szervezése pályázható, mely azonban lehet hibrid, online részvétellel kombinált. A felhívásban megfogalmazott minimum résztvevői létszámok jelenléti létszámként értendők. Amennyiben a jelenléti résztvevők száma nem éri el a megkívánt 50 fős minimum létszámot, a támogatás visszatérítendő.

KAPCSOLÓDÁS  MAGYARORSZÁG  NEMZETKÖZI  KUTATÁSI  INFRASTRUK-TÚRA TAGSÁGÁHOZ a rendezvény keretében: az elbírálásnál előny, de a pályázáshoz nem feltétel.

MEGVALÓSÍTÁSHOZ IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK pl. regisztrációs és absztraktkezelő rendszerek, helyszíni technikai feltételek biztosítására igénybe vett szolgáltatások stb. finanszírozhatók, alapvetően megbízási, illetve vállalkozói szerződéskeretében.

PÁLYÁZAT  FUTAMIDEJE Mindenképp  olyan  időkeretet  praktikus  megjelölni,  amely  túlnyúlik  a rendezvényen, megbecsülve a rendezvényhez kapcsolódó kiadások időszakát.Érdemes a maximális 12 hónapos futamidőt kihasználni. A Kutatónak a teljes időtartam alatt jogviszonyban kell állnia a Befogadó Intézménnyel.


3.ALPROGRAM „TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTÉS,  KÖZÖSSÉGI  TUDOMÁNY TÁMOGATÁSA”(TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTÉS MEC_N)

KÜLSŐS CÉG MEGBÍZÁSA (pl. videós forgatócsoport) lehetséges a felhívás 6. pont (4) bekezdés szerint.

MÉDIA-SZAKISMERET Média-szakismeret,-tapasztalat ,illetve professzionális  média-szakember közreműködése nélkül is adható be pályázat. De lehetőség van professzionális szakember megbízására is a pályázat keretein belül.

KOOPERÁCIÓ A pályázókat arra bátorítjuk, hogy kommunikáció-, és médiatudomány képzést is folytató felsőoktatási intézményekkel együttműködésben pályázzanak, de ez nem feltétele a pozitív elbírálásnak.


4.ALPROGRAM „NYITOTT KÖNYV PROGRAM”(TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK MEGJELENTETÉSE MEC_K)

FORDÍTÓ, LEKTOR számára is történhet kifizetés, akár keresetkiegészítés, akár megbízás formájában, amennyiben a benyújtott költségtervben, illetve indoklásában szerepel.

KERESETKIEGÉSZÍTÉS a  pályázószerző  részére  is  elszámolható,  amennyiben  a  benyújtott költségtervben, illetve indoklásában szerepel.

KONFERENCIAKÖTET is pályázható -önállóan is, de a 2. alprogramban benyújtott támogatáshoz kapcsolva is.

KÖNYVFORDÍTÁS Már megjelent könyv fordításával nem lehet pályázni. Amennyiben a könyv új mű, korábban  még  nem  került  kiadásra,  akkor  lehetséges  pályázni a  könyv  kiadásával  egy  pályázatban  a fordításkötet kiadására is.

KÜLFÖLDI KIADÓNÁL történő Open Acces megjelenés is pályázható.

„MAGAS MINŐSÉG” (Felhívás 4.1. pont) A kiadvány magas minőségét a pályázatban a technikai specifikációk konkrét leírásával kell vállalni. Nem feltétlenül szükséges pl. borítóterv benyújtása, de az elbírálásnál előnyt jelenthet.

NYOMDAI SZOLGÁLTATÁSHOZ 3 ÁRAJÁNLAT megkérésére abban az esetben van szükség,amennyiben a Befogadó Intézmény által létrehozott szervezet végzi a nyomdai szolgáltatást. Ha a beszerzés független felek között történik, akkor a Befogadó Intézmény belső szabályai az irányadók, így a három árajánlatra vonatkozó értékhatárban is.

NYOMDAI SZOLGÁLTATÁSHOZKÖZBESZERZÉS esetén a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján kell a Befogadó Intézménynek eljárnia.

SZERKESZTŐ is benyújthatja a pályázatot, nemcsak a tervezett publikáció szerzője.(Ebben az esetben kérjük, csatolják a szerző hozzájáruló nyilatkozatát.)A pályázatot benyújtó Kutatónak (aki ebben az esetben szerkesztő) doktori fokozattal vagy doktori hallgatóként aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie.

TANKÖNYV kiadására is beadható pályázat, akár tankönyv-munkafüzet kombinációban is, amennyiben a pályázat vállalása alapján attól magas színvonalú tudományos tartalom várható.

TÖBB KÖNYV kiadására is beadható pályázat, de csupán egyetlen pályázatban, mivel egy Pályázó adott alprogramban csak egy pályázatot nyújthat be.(„Több könyv” lehet például egy könyv és annak idegen nyelvű fordításkötete, könyvsorozat többkötete, tankönyv és annak munkafüzete stb.)

Kapcsolódó tartalmak