Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Aktuális tájékoztatás a MIK koronavírussal kapcsolatos működéséről

 Kedves Hallgatók és Kollégák!

Magyarország Kormánya 2020. 03. 12-én rendkívüli veszélyhelyzetet rendelet el az új koronavírus járvány miatt, mely a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatika Karán azt jelenti, hogy 2020. 03.23-tól visszavonásig távoktatási rendszerre állunk át. A PTE szintű intézkedésekről naprakész információkat itt talál: https://univpecs.com/covid_19/intezkedesek_koronavirussal_kapcsolatban


 A Hallgatóink és Dolgozóink biztonsága elsődleges. 2020.03.12-től az intézmény épületeit Hallgatók nem látogathatják, fokozzuk a beléptetés ellenőrzését. A Kar a takarítási szolgálattól fokozott figyelmet kért a higiéniás feltételek biztosítása érdekében. A szolgáltatásaink online elérhetőségének átvilágítása megtörtént. A Műszaki és Informatikai Kar aktuális közléseiről a továbbiakban is a kari honlapon tájékozódhat: https://mik.pte.hu/

A következő időszak főbb oktatási jellemzői:

 

A félév korábban közzétett időbeosztása a Karon annyiban változik, hogy a tavaszi szünet a 7. oktatási hétre, azaz 2020. 03. 16-20. közötti időszakra kerül át https://mik.pte.hu/201920-as-tanev-idobeosztasa. A korábbiakban közzétett tantárgyi tematikák érvényesek maradnak, egyedül a tavaszi szünet helyének változását kell most lekövetnünk.

 

A félév során meghirdetett kurzusok és kreditek megszerzését digitális oktatási és számonkérési módon tesszük a továbbiakban lehetővé. A kurzusfoglalkozások a korábban közzétett órarendi időben, online eszközökkel fognak zajlani. Ebben az időbeosztásban továbbra is biztosítjuk az interakciót és az oktatást Oktató és Hallgató között.

 

A távoktatás színterét kiválasztottuk, az elsődleges természetesen továbbra is a NEPTUN rendszer, melynek ’MEEET STREET’ kurzusainkhoz kapcsolt felületét folyamatosan bővítjük.  Az online oktatásban különösen privilegizált a Microsoft Office 365 rendszerén belül a Teams szolgáltatás, a rendszer használatáról bővebben itt készíttetünk elő segítséget:

(https://kancellaria.pte.hu/sites/kancellaria.pte.hu/files/files/IIG/O365/PTE_O365_Teams.pdf:)

 

 A Kar által gondozott portfolióhoz tartozó kérdésekben illetékesek:

 

 • Dolgosné Dr. Kovács Anita - környezetmérnök, releváns szakmérnöki
 • Eördöghné Dr. Miklós Mária - gépész, releváns szakmérnöki, Műszaki FOKSZ
 • Dr. Fülöp Attila, Pálné Dr. Schreiner Judit - építőmérnök
 • Dr. Heidecker Adél, Dr. Rétfalvi Donát - építész, településmérnök
 • Dr. Iványi Péter - műszaki informatika
 • Dr. Kovács Éva - televízióműsor- gyártó FOKSZ
 • Dr. Kvasznicza Zoltán, Dr. Nyitrai Gergely - villamosmérnök
 • Török Julianna - műszaki szaknyelvi kurzusok
 • Dr. Vasváry- Nádor Norbert - ipari formatervező mérnök

Tanulmányi adminisztrációs ügyek intézésre a korábban megszokott digitális csatornákat használja!

https://mik.pte.hu/szervezeti-felepites/dekani-hivatal/tanulmanyi-csoport

 

Minden egyedi problémát igyekszünk a lehető legrugalmasabban kezelni.

 

A kar vezetése, a szakmai intézetek igazgatói, az intézeti tanszékek vezetői

https://mik.pte.hu/hu/szervezeti-felepites

kérdés, probléma esetén készséggel állnak rendelkezésre, és köszönettel veszik a visszajelzéseket is.

 

Az új koronavírussal kapcsolatos legaktuálisabb közegészségügyi információkért kövesse a Népegészségügyi Központ honlapján közzétett információkat! https://www.nnk.gov.hu/

 

Kérünk minden Hallgatónkat és Munkatársunkat, hogy nagyon vigyázzon magára és környezetére!

 

Találkozunk a virtuális térben:

 

Dr. Medvegy Gabriella, dékán

2020. 03. 16.


2020.06.24 | Munkavállalóknak | A PTE Operatív Stáb 6/2020. (VI. 23.) elektronikus úton hozott határozata

A PTE Operatív Stáb 6/2020. (VI. 23.) elektronikus úton hozott határozata:

A PTE Operatív Stáb - a 3/2020. (VI. 12.) állásfoglalásának egyidejű visszavonása mellett - tekintettel a 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás rendelkezéseire, valamint a 2020. június 18. napjától hatályos, 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI.17.) Kormányrendeletre, 2020. június 23. napjától jóváhagyja a külföldi kiküldetések elrendelését és engedélyezését az Egyetem közalkalmazottai számára azzal, hogy az országos járványügyi helyzet alakulására tekintettel a külföldi kiküldetések engedélyezése visszavonható.

felelős: Kancellária Humánpolitikai Igazgatóság, Rektori Kabinet Titkárság, munkáltatói jogkör gyakorlók határidő: folyamatos


A PTE Operatív Stáb 7/2020. (VI.23.) elektronikus úton hozott határozata:

A PTE Operatív Stáb elfogadja a Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság illetékes munkatársai és a Klinikai Központ illetékes főorvosai által kidolgozott átfogó módosítását a 8/2020. (IV. 24.) határozatával elfogadott a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött vizsgáztatások higiénés feladataira vonatkozó eljárásrendnek, és annak kiegészítését a Klinikai Központban történő gyakorlatok higiénés feladataival.

felelős: Kancellária MSZI, Klinikai Központ, vizsgáztató szervezeti egységek, határidő: folyamatos


Prof. Dr. Betlehem József s.k.

általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

a PTE Operatív Stáb vezetője2020.06.12 | Munkavállalóknak | 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedésekről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény, valamint az e törvénnyel megerősített, illetőleg e törvény alapján meghozott kormányrendeletek, továbbá

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 13.§ (2) bekezdés, valamint 13/A. § (2) bekezdés alapján, figyelemmel a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 32. számú mellékletében foglaltakra, a Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere 2. §-ban adott felhatalmazás alapján a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) közalkalmazottai, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állók felett gyakorolt munkáltatói, utasítási jogok alapján a koronavírus miatti helyzetre tekintettel az alábbiakat rendeljük el:

Az utasítás hatálya

1. § (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem közalkalmazottaira, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra, valamint az Egyetem fenntartásában lévő köznevelési, szakképzési intézmények közalkalmazottaira, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra (a továbbiakban együtt: közalkalmazott). Az utasítás személyi hatálya kiterjed továbbá a 7/2018. számú rektori és kancellári együttes utasítás alapján munkáltatói jogkört gyakorlókra.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben alkalmazandó munkáltatói jogkörben elrendelhető intézkedésre. Kiküldetés, szabadság, távollét esetére elrendelt rendkívüli munkáltatói intézkedések.

2. §2 (1) A külföldre utazásra és visszaérkezésre a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség ideértve a magáncélú (szabadság alatti vagy szabadidőben történő) kiutazást is. A visszaérkezést követő esetlegesen szükséges karanténra a 3. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A kiküldetésekre a PTE Operatív Stáb mindenkor hatályos rendelkezései vonatkoznak.

(3) A hatályos jogszabályok tartalmára vonatkozó információkat a Humánpolitikai Igazgatóság aktuális tájékoztatója tartalmazza.

3. §3 (1)4 A közalkalmazott köteles a munkáltatói jogkör gyakorlónak előzetesen írásban bejelenteni, ha szabadsága idején, vagy szabadidejében (pl. hétvégén, heti pihenőnapján vagy pihenőidejében)5 külföldre kíván utazni.

(2)6 7 Amennyiben a közalkalmazott külföldre utazik, és a hatályos jogszabályok alapján a visszaérkezését követően karanténba kell vonulnia, a visszaérkezést követő két hét időtartamra szabadság kiadása is elrendelhető, a mentesítés időtartama pedig igazolt, nem fizetett távollétnek minősül.


1 Az utasítás 2. számú módosítása, hatályos 2020. április 9. napjától.

2 Az utasítás 3. számú módosításával megállapított új (1)-(3) bekezdések, hatályos 2020. június 12. napjától.

3 A módosítás 2020. március 13. napjától hatályos.

4 Az utasítás 3. számú módosítása hatályon kívül helyezte a második mondatot 2020. június 12. napjától.

5 Az utasítás 2. számú módosítása, hatályos 2020. április 9. napjától.

6 Az utasítás 2. számú módosítása, hatályos 2020. április 9. napjától.

7 Az utasítás 3. számú módosítása, hatályos 2020. június 12. napjától.

(3)8 A szabadságáról visszatérő közalkalmazott a munkába állást megelőzően írásban köteles nyilatkozni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, amennyiben külföldön járt, illetve koronavírussal fertőzött beteggel érintkezett. Ebben az esetben a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4)9 A 81/2020. (IV. 1) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el.

4. §10 Fertőzött, vagy hatósági házi karantén alatt, illetőleg járványügyi megfigyelés, elkülönítés alatt állóközalkalmazottra vonatkozó szabályok


5. § Amennyiben a közalkalmazottat közegészségügyi okból eltiltják a foglalkozásától vagy a hatóság rendel el a közalkalmazottat érintő zárlatot (karantén) vagy járványügyi megfigyelést, elkülönítést, úgy a közalkalmazott keresőképtelennek minősül és táppénzre jogosult (betegszabadságra nem jogosult). Az állam külön kérelemre megtéríti számára a munkabére és táppénze különbözetét, valamint a neki fel nem róható, szükséges és indokolt költségeket. Foglalkoztatási kötelezettség teljesítése


5/A. § 13 (1) Amennyiben a munkáltató megítélése, vagy objektív körülmények alapján a munkáltató nem tud eleget tenni foglalkoztatási kötelezettségének (ideértve a szabadságok kiadásának lehetőségét) – figyelemmel az 5/2020. számú kancellári utasításban foglaltakra is – a közalkalmazott számára állásidő elrendelésére kerülhet sor.

(2) Az állásidő elrendelése jelen utasítás 1. számú mellékletének értelemszerű használatával, a Humánpolitikai Igazgatóságra való eljuttatása mellett történhet.

Tájékoztatás


6. §14 A közalkalmazottak kötelesek a veszélyhelyzettel kapcsolatos jogszabályi és munkáltatói tilalmakat, ill. az egészségük megőrzése érdekében adott életvezetési, magatartási ajánlásokat folyamatosan és fokozottan nyomon követni a jelen utasításban foglaltak érvényesülése, az egyetemi polgárok és ügyfelek, valamint a betegellátó egységekben ápolt személyek egészségének megóvása érdekében.


Hatályba léptető és záró rendelkezések

7. § (1) Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

8 Az utasítás 3. számú módosítása, hatályos 2020. június 12. napjától.

9 Jelen utasításba beiktatta 2020. március 13. napjától hatályos módosítás. A hivatkozott Rendelet kötelező előírása – jelen utasítás hatályától függetlenül – 2020. március 12. napjától hatályos. A jelen utasítás 2. számú módosítása a hivatkozott Rendelet hatályon kívül helyezése és új 81/2020. (IV. 1) Korm. rendelet kiadása okán vált szükségessé.

10 Hatályon kívül helyezte az utasítás 2. számú módosítása

11 Az utasítás 2. számú módosítása, hatályos 2020. április 9. napjától

12 Az utasítás 2. számú módosítása, hatályos 2020. április 9. napjától

13 Beiktatta az utasítás 2. számú módosítása, hatályos 2020. április 9. napjától.

14 Az utasítás 2. számú módosítása, hatályos 2020. április 9. napjától


(2)15 Jelen utasítás 2020. március 13. napján hatályba lépő módosítása a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben hozott intézkedéseken, valamint a PTE Operatív Stáb 1/2020. (III. 12.) számú határozatán alapul.

(3)16 Jelen utasítás 2020. április 9. napján hatályba lépő módosítása a 2020. március 13-i módosítást követően megváltozott jogszabályi környezeten, valamint a PTE Operatív Stáb 4/2020. (IV. 9.) számú határozatán alapul.

(4)17 Jelen utasítás 2020. június 12. napján hatályba lépő módosítása a 2020. április 9-i módosítást követően megváltozott jogszabályi környezeten, valamint a PTE Operatív Stáb 2/2020. (IV. 12.) számú határozatán alapul.

Pécs, 2020. március 6.


Záradék:

Az utasítás módosítása 2020. március 13. napjával lép hatályba.

Az utasítás 2. számú módosítása 2020. április 9. napján lép hatályba.

Az utasítás 3. számú módosítása 2020. június 12. napján lép hatályba.


Dr. Miseta Attila s. k.

rektor

Jenei Zoltán s. k.

kancellár2020.06.12 | Munkavállalóknak | A PTE Operatív Stáb 2/2020. (VI. 12.) határozata

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a fokozatos enyhítésekre tekintettel, a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedésekről szóló 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás azonnali módosítását, annak érdekében, hogy az utasítás hatálya alá tartozó közalkalmazottak magáncélú külföldi utazásai tervezésekor figyelembe tudják venni a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket és az utasításban foglaltakat.

A hatályos jogszabályok tartalmára vonatkozó információkat a Humánpolitikai Igazgatóság aktuális tájékoztatója tartalmazza.

felelős: Kancellária Humánpolitikai Igazgatóság, Rektori Kabinet Titkárság határidő: azonnal


A PTE Operatív Stáb 3/2020. (VI. 12.) határozata:


A PTE Operatív Stáb egyhangúlag határozott arról, hogy a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig továbbra sem rendelhető el, illetve engedélyezhető külföldi kiküldetés.


Dr. Betlehem József s.k.

általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

a PTE Operatív Stáb vezetője2020.06.04 | Munkavállalóknak | 4/2020. (06.04.) számú Dékáni Utasítás a PTE Műszaki és Informatikai Kar közalkalmazottai otthonukban történő munkavégzésének (home office) megszüntetéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 24. § (7) bekezdése, továbbá a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 85. §-a, a Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere (továbbiakban: Fkr.) 13. § (1) b) pontja, valamint a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazottai otthonukban történő munkavégzésének (home office) feltételeiről szóló 5/2020. számú kancellári utasítás 3. § (1) bekezdése alapján a PTE Műszaki és Informatikai Karának közalkalmazottjai és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottjai vonatkozásában a koronavírus miatti járvány lecsengésére tekintettel az alábbi utasítást adom ki.

1. § (1) A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán (továbbiakban: Kar) 2020. március 18. napján elrendelt otthoni munkavégzést 2020. június 12. napjával visszavonom.

2. § (1) Az Utasítás hatálya kiterjed a Kar valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójára (továbbiakban: munkavállaló).

(2) A munkavállalók otthonukban történő (home office) munkavégzésének: megszüntetését követően a munkavállaló a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettségének: a kinevezése, valamint az ahhoz tartozó É1tesítés és tájékoztató szerinti munkavégzés helyén, a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetet megelőző munkaidőbeosztása szerint kell eleget tennie.

3. § (1) Jelen utasítás 2020. június 13. napján lép hatályba. Az utasítást a Kar honlapján közzé kell tenni és meg kell küldeni valamennyi szervezeti egység részére.

Pécs, 2020. június 4.
Prof. Dr. Medvegy Gabriella
dékán


2020.05.28. | Munkavállalóknak, Hallgatóknak | 6/2020. számú rektori utasítás a tanév meghosszabbításáról a doktori képzés tekintetében

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 16. mellékletének 11. §-a szerinti felhatalmazás alapján a Pécsi Tudományegyetem rektoraként az alábbiak szerint rendelkezem.

1. § Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem doktori képzésére, a doktori képzésben részt vevő, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre (hallgatókra), valamint a doktori képzésben közreműködő oktatókra terjed ki.

2. § A doktori képzés tekintetében a 2019/2020. tanév időtartamát a Korm. rendelet, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hivatkozott rendelkezései alapján meghosszabbítom és annak végét 2020. augusztus 31. napjával határozom meg.

3. § Jelen utasítás az elfogadása napján 2020. május 28. napján lép hatályba.

Pécs, 2020. május 28.

Dr. Miseta Attila
rektor


2020.04.24 | Hallgatóknak | ITM Államtitkár - Magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekkel kapcsolatos változások a veszélyhelyzetre való tekintettel

A Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről (a továbbiakban: Rendelet) a következő változásokat jelenti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. §-48/S. § szerinti magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek vonatkozásában.

I. Az oklevélszerzési kötelezettség határidejével kapcsolatos változások

A Rendeletnek az oklevélszerzési kötelezettség határidejére vonatkozó részlete a következőképpen szól: „5. § (1) Ha a hallgató oklevelének megszerzésére – az Nftv. 48/A. § a) pontja alapján – meghatározott határidő 2020. március 11. és 2020. augusztus 31. közötti időtartamra esik, és a hallgató a határidőt követő egy éven belül megszerzi az oklevelét, akkor az Nftv. 48/A. § c) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

A Rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a veszélyhelyzetre való tekintettel a jogalkotó az Nftv. 48/A. § a) pontjában meghatározott oklevélszerzési kötelezettség teljesítésének határidejét az alábbiak szerint módosította:

- Abban az esetben, ha az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzési kötelezettség teljesítésének határideje 2020. március 31-én járna le, a veszélyhelyzetre tekintettel a határidő egy évvel meghosszabbodik, azaz 2020. március 31. helyett 2021. március 31-én jár le.

- Abban az esetben, ha az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzési kötelezettség teljesítésének határideje 2020. augusztus 31-én járna le, a veszélyhelyzetre tekintettel a határidő egy évvel meghosszabbodik, azaz 2020. augusztus 31. helyett 2021. augusztus 31-én jár le.

Összegezve: egy év kedvezményt kapnak a teljesítésre azon (volt) állami ösztöndíjas hallgatók, akiknek 2020. március 11-ét követően, de még idén járna le oklevélszerzési kötelezettségük teljesítésének határideje.

II. A hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség határidejével kapcsolatos változás

A Rendeletnek a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség határidejével kapcsolatos szakasza a következőképpen szól: „5. § (2) Az Oktatási Hivatal által közigazgatási hatósági határozatban megállapított munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő egy évvel meghosszabbodik, amennyiben a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére

nyitva álló határidő 2020. március 11-én még nem járt le és 2020. december 31-e előtt jár le.”

A fenti rendelkezés azon hallgatókra vonatkozik, akiknek az Oktatási Hivatal

1. 2019. december 31-ig közigazgatási hatósági határozatban az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerinti hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget állapított meg, és a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő 2020. március 11. és 2020. december 31. között jár le;

2. 2019. december 31-ét követően közigazgatási hatósági határozatban hazai munkaviszonyfenntartási kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő 2020. március 11. és 2020. december 31. között jár le.

Amennyiben a rövid ledolgozási kötelezettség véghatárideje a veszélyhelyzet életbe lépését követően, de még idén járna le, további egy év áll rendelkezésre a kötelezettség teljesítésére. Lényegében tehát idén, 2020. március 11-ét követően nem jár le ledolgozási határidő. A korábban határozatban közölt teljesítési határidő, amennyiben 2020. március 11. és 2020. december 31. közé esik, a jogszabály erejénél fogva egy évvel meghosszabbodik. Az egy év hosszabbítás 2021-ben ugyanazon a napon jár le, mint ami a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget megállapító döntésben teljesítési határidőként 2020-as évszámmal szerepel. Amennyiben például a kötelezettséget megállapító döntésben 2020. április 30. szerepel, akkor az egy év hosszabbítás 2021. április 30-án jár le.

Összegezve: egy év kedvezményt kapnak a teljesítésre azon (volt) állami ösztöndíjas hallgatók, akiknek 2020. március 11-ét követően, azonban még idén járna le a rövid ledolgozás teljesítésének határideje.

III. Részletfizetéssel kapcsolatos változás

A Rendelet a részletfizetéssel kapcsolatos változásról a következőképpen szól: „5. § (3) Amennyiben a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részére az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági döntésben az Nftv. 48/Q. § (1) bekezdése szerinti részletfizetést engedélyezett, a részletfizetés teljesítésére 6 hónap fizetési halasztás illeti meg (a továbbiakban: fizetési halasztás). A fizetési halasztás nem érinti a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató azon jogát, hogy a részletfizetést engedélyező döntésben meghatározott ütemezés szerint teljesítsen.”

A Rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében azon volt magyar állami ösztöndíjas hallgatók, akiknek az Oktatási Hivatal 2020. január 1-je előtt visszatérítési kötelezettséget állapított meg, és erre vonatkozóan kérelemre engedélyezte a részletfizetési könnyítést, a részletfizetés teljesítésére 6 hónap fizetési halasztásban (a továbbiakban: fizetési halasztás) részesülnek.

Ez azt jelenti, hogy a részletfizetési könnyítést engedélyező döntésben foglaltak szerinti, a 2020. március 11. napját követő részteljesítés időpontja automatikusan kitolódik 6 hónappal. Tehát a 2020. március 15-i részteljesítés a Rendelet értelmében 2020. szeptember 15-én válik esedékessé.

A fizetési halasztás nem érinti a volt magyar állami ösztöndíjas hallgató azon jogát, hogy a részletfizetést engedélyező döntésben meghatározott ütemezés szerint teljesítsen, valamint az előtörlesztés lehetősége továbbra is fennáll. A fizetési halasztás kizárólag a részletfizetési kedvezményben érintett ügyfeleket érinti. A fizetési halasztást nem kell kérelmezni, az a Rendelet alapján automatikusan jár a részletfizetési kedvezményben részesülő ügyfeleknek.

A meghosszabbított fizetési határidő lejártát követően a még fennálló visszatérítési kötelezettség összegének megfizetésére a végrehajtási eljárás 2020. december 31-ét követően megindítható.

IV. Végrehajtási eljárással kapcsolatos változás

A Rendelet a végrehajtási eljárással kapcsolatos változást a következőképpen fogalmazza meg: „7. § Az Oktatási Hivatal a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti végrehajtási eljárást 2020. december 31-ig nem kezdeményez.”

Az Oktatási Hivatal a Rendelet 7. §-a értelmében a már megállapított és fennálló, lejárt határidejű visszatérítési kötelezettségekre vonatkozóan nem kezdeményezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a végrehajtási eljárás megindítását 2020. december 31. napjáig.

A korábban megindított végrehajtási eljárásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból felfüggesztette 2020. december 31-ig.

2021. január 1-jét követően a veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020 során meg nem indított végrehajtási eljárások megindításra kerülnek, valamint a már folyamatban lévő, de a veszélyhelyzet okán felfüggesztésre került végrehajtási eljárások folytatódnak.


2020.04.21 | Hallgatóknak | ITM Államtitkár - A Kormány tájékoztatója a nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek ügyintézéséről

A Kormány tájékoztatója a nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek ügyintézéséről

Az új koronavírus által okozott járvány az egész világot, így hazánkat is sújtja. A Kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyar emberek egészségét és életét.

A magyar emberek egészségének és életének megóvása mellett a Kormány kiemelten fontosnak tartja a vírus által okozott gazdasági károk enyhítését, a munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a gazdaság beindítását, ezért Gazdaságvédelmi Akciótervet dolgozott ki.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahelyteremtési programjának részeként valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

A mentesség érvényes a régi főiskolai és egyetemi képzésekre, a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre, a mesterképzésre és az osztatlan képzésre is. A mentesség akkor is érvényes, amennyiben az adott képzésen esetleg több nyelvvizsga megléte az előírás, vagy felsőfokú, illetve szakmai nyelvvizsga van előírva.

Egyes esetekben – különösen a régebben záróvizsgázottak esetében – szükség lehet az oklevél kiállításhoz adategyeztetésre, mivel az oklevél közokirat, ezért csak az aktuális adatokkal kerülhet kiállításra. Az adategyeztetésben kérjük szíves együttműködésüket!

Tisztelettel:

Prof. Dr. Bódis József
felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár
Innovációs és Technológiai Minisztérium


2020.03.21 | Hallgatóknak | A Pécsi Tudományegyetem tájékoztatója a nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek ügyintézéséről

A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének munkahelyteremtési programja részeként valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

A PTE megkezdte a szükséges nyomtatványok beszerzését, így amint azok megérkeznek, és az adategyeztetés sikeresen lezárul, haladéktalanul kiállítjuk és postázzuk az oklevelet. Az oklevél elkészültéről és a postázásról értesítést küldünk az Ön által megadott, jóváhagyott email címre.

Kérjük, hogy amennyiben sikeresen záróvizsgázott a Pécsi Tudományegyetem (PTE) valamely szakán, de nyelvvizsga hiányában nem kapta meg oklevelét, kezdje meg az adategyeztetést, az alábbi módokon.

Az adategyeztetéshez szüksége lesz a személyi igazolványának, lakcímkártyájának, érettségi bizonyítványának/vagy alapképzéses oklevelének, záróvizsga jegyzőkönyvének, szakirányú továbbképzés esetén bemeneti oklevelének fényképére vagy szkennelt képére.

A PTE volt és jelenlegi hallgatói számára két lehetőség áll rendelkezésre:

 1. Amennyiben ismeri a NEPTUN Tanulmányi Rendszerhez a belépési adatait (EHA, vagy Neptun kód és Jelszó), akkor az neptun.pte.hu oldalon a hallgatói webre belépve a kérvények menüponton kezdeményezheti az adategyeztetést. Belépési segédlet link: https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/adategyeztetesi_kerelem_elerese
 2. Amennyiben nem emlékszik a belépési adataira, akkor az alábbi linket használja: https://neptun-web1.tr.pte.hu/UniPoll/Survey.aspx?surveyid=256663346&lng=hu-HU

A járványügyi helyzet végéig postai úton küldjük meg az okleveleket. Amennyiben a veszélyhelyzet utáni időszakban személyesen szeretné átvenni oklevelét, kérjük, az adategyeztető űrlapon jelezze.

Az Oktatási Hivatallal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen azon dolgozunk, hogy az oklevelek kiállítása minél gördülékenyebben megvalósuljon.

Kérdés esetén kérjük, forduljon a Tanulmányi Csoport kollégáihoz.

Tisztelettel:
Kukai Annamária
tanulmányi csoportvezető


2020.03.22 | Hallgatóknak | PTE MIK IT Csoport - Teams útmutató, Microsoft Teams használati kézikönyv

A kézikönyv letölthető az alábbi linkről!


2020.03.19 | Hallgatóknak | Tanulmányi Osztályvezetői levél | Az oktatás és számonkérés eljárásrendje 2020. március 23-tól

Az oktatás és számonkérés eljárásrendje 2020. március 23-tól


Kedves Hallgató,


a félév előzetesen kihirdetett ütemezésében eddig két fontos változás állt be, mindkettő a Karnál magasabb szinten meghozott döntés eredményeképpen:

• március 12-14. (csütörtök-szombat) között a rektor rendkívüli oktatási szünetet rendelt el, ami miatt nem tartottunk nappalis órákat 12-én csütörtökön és 13-án pénteken, valamint elmaradt a 14-i szombati alapképzéses levelező hétvége;

• az eredetileg április 14-18. közé tervezett tavaszi szünet szintén rektori utasításra előre jött a március 16-21. hétre, emiatt ezen a héten sem tartunk órákat sem nappali, sem levelező képzésen.

Az ezzel kapcsolatos eljárásrend a következő:

1. Az oktatás minden képzésen egységesen március 23-án indul újra, immár digitális formában. Az oktatók a kari vezetés által meghatározott online eszközök (Neptun/MeetStreet, Office 365 Teams, Unipoll, egyéb azonos funkcionalitású megoldások) közül választhatják meg a tárgyukhoz legjobban illeszkedő megoldást.

2. A március 12-13-i nappalis órák, valamint a március 14-i alapképzéses levelező órák NEM KERÜLNEK PÓTLÁSRA, hiszen azokat a rendkívüli tanítási szünetet elrendelő rektori utasítás törölte.

3. A félév elején kiadott rend szerint március 16-20-ra (hétfő-péntek) ütemezett nappalis órák, valamint a március 20-21-re (péntek-szombat) kiírt alap- és mesterképzéses levelező órák az eredetileg tervezett tavaszi szünet hetében (április 14-18) MEGTARTÁSRA KERÜLNEK. Ez alól kivételt képeznek a hétfői órák, melyeket húsvét hétfőn nem tudunk pótolni, e tárgyak esetében eggyel kevesebb oktatási alkalommal kell számolni. A március 16-21. időszakban előrehozott tavaszi szünet miatt meg nem tartott keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki nappalis órák tehát az április 14., 15., 16. és 17. napokra, a szombati alapképzéses levelező órák április 18. szombatra, a péntek-szombati mesterképzéses levelező órák pedig április 17-18. péntek-szombat napokra kerülnek áthelyezésre. Minden más tekintetben a félév elején kiadott ütemezés szerint megy tovább az oktatás.

4. Az oktató kollégák a számonkérések esetében is az eredetileg publikált ütemezést fogják tartani, mely alól kivételt képeznek a tavaszi szünet előrehozása miatt szükségessé váló módosítások.

5. Minden oktató köteles a saját tárgyai kapcsán legkésőbb március 20. péntek éjfélig részletes tájékoztatást adni az érintett hallgatók számára. Kérjük, hogy amennyiben ilyen tájékoztatás a megadott határidőig nem érkezik, akkor haladéktalanul jelezzék ezt oktatójuk, vagy a Tanulmányi Osztály felé.


Együttműködésüket megköszönve, üdvözlettel

A Kar vezetésének nevében,


Kukai Annamária

Tanulmányi osztályvezető2020.03.19 | Hallgatóknak | Rektori levél | Hallgatói tájékoztató - Távoktatás a PTE-n

Hallgatói tájékoztató - Távoktatás a PTE-n


A Pécsi Tudományegyetem 2020. március 23-tól távoktatásra áll át a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzetben. Kérem együttműködésüket és türelmüket, hogy az átállás minél zökkenőmentesebb legyen! Oktató és tanulástámogató kollégáink minden tőlük telhetőt megtesznek a tavaszi félév sikeres lebonyolítása érdekében.


Az oktatók elérhetőek lesznek Önök számára az ismert órarendi időpontokban, ennek mikéntjéről tájékoztatni fogják Önöket.

Fontos, hogy:

- kísérjék figyelemmel az Egyetemtől kapott e-maileket: a kar, az oktatók és a TO tájékoztatni fogják Önöket a távoktatás módszeréről, a tananyagok elérhetőségéről, a kapcsolattartás módjáról,

- ismerkedjenek a távoktatásra oktatóik által megjelölt felületekkel, módszerekkel, osszák meg egymás között tapasztalataikat, tanulási módszereiket,

- ha bármilyen akadályba ütköznek a távoktatás során, forduljanak oktatóikhoz, a tanulmányi osztályok kollégáihoz bizalommal. E-mailjeiket igyekszünk mihamarabb megválaszolni.

- az Egyetemi Könyvtár elérhetőségeiről, on-line szolgáltatásiról itt tájékozódhat: (https://lib.pte.hu/hu/rendkivuli_zarvatartas-325)

Fontos tudnivalók:

- Március 16. és március 20. között tavaszi szünet.

- 2020. március 12-től visszavonásig a hallgatók az Egyetem épületeibe nem léphetnek be.

- Csak on-line: oktatás, tanulmányi és hivatali ügyintézés, könyvtári szolgáltatások,

tájékoztatás és kapcsolattartás.

- Folyamatosan frissülő, hallgatóknak szóló tájékoztatók: https://univpecs.com/covid_19/hallgatoi_infok - Friss információk: www.pte.hu, felső menüsor COVID 19 menüpont!

Kérem, kísérjék figyelemmel a Kormány hivatalos tájékoztatásait, tartsák be a higiénés előírásokat és a hatóságok rendelkezéseit. Számítok személyes felelősségvállalásukra, elsősorban a járvány megfékezésében. Vigyázzanak magukra és egymásra!


Dr. Miseta Attila

rektor2020.03.17 | Munkavállalóknak | Dékáni Utasítás | 1/2020. (03.17.) számú Dékáni Utasítás a PTE Műszaki és Informatikai Kar közalkalmazottai otthonukban történő munkavégzésének (home office) feltételeiről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 24. § (7) bekezdése, továbbá a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 85. §-a, a Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere (továbbiakban: Fkr.) 13. § (1) b) pontja, valamint a 5/2020. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazottai otthonukban történő munkavégzésének (home office) feltételeiről alapján a PTE Műszaki és Informatikai Karának közalkalmazottjai és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottjai vonatkozásában a koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel az alábbi utasítást adom ki.

I. Általános rendelkezések


2. § (1) A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán (továbbiakban: Kar) 2020. március 18. napjától visszavonásig otthoni munkavégzést rendelek el.

3. § (1) Az Utasítás hatálya kiterjed a Kar valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójára (továbbiakban: munkavállaló).

(2) Az utasítás tárgyi hatálya a munkavállalók otthonukban történő (továbbiakban: home office) munkavégzésének szabályaira, igénybevételének módjára terjed ki.


2. A home office Karra vonatkozó szabályai


4. § (1) A home office munkavégzés időtartama alatt a munkavállalónak a számára a munkáltató által előírt munkaidőben folyamatosan elérhetőnek kell lennie és munkát kell végeznie a munkakörének megfelelően. Munkáját az Egyetem szabályzatai szerint elektronikus úton kell ellátnia. Munkájának az eddigiekben papír alapon továbbított eredményét a munkahelyi felettese által meghatározott módon, elektronikusan kell továbbítania.

(2) A Karon az oktató és tanár munkakörökben foglalkoztatottaknak, továbbá az oktatási munkát végzőknek a munkahelyi vezetőik (dékán, dékánhelyettesek, intézetigazgatók, tanszékvezetők) előzetes e-mailes vagy telefonos megkeresésére a munkahelyi vezető által meghatározott időszakban a Karon, mint a munkavégzés korábbi helyszínén is rendelkezésre kell állniuk a személyes jelenlétet igénylő feladatok ellátása céljából.

(3) A kutató munkakörben foglalkoztatottaknak a kutatási projekt vezetőjének előzetes e-mailes vagy telefonos megkeresésére a munkahelyi vezetők által jóváhagyottan (e-mail) a kutatási projekt vezetője által meghatározott időszakban a Karon, mint a munkavégzés korábbi helyszínén is rendelkezésre kell állniuk a személyes jelenlétet igénylő feladatok ellátása céljából.

(4) A nem oktató vagy kutató munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a kari igazgató előzetes e-mailes vagy telefonos megkeresésére a kari igazgató által meghatározott időszakban a Karon, mint a munkavégzés korábbi helyszínén is rendelkezésre kell állniuk a személyes jelenlétet igénylő feladatok ellátása céljából.

5. § (1) A Kar épületeinek látogatása jelen Dékáni Utasítás szerint nem tiltott a munkavállalók számára, de a portaszolgálatnál a belépés rögzítése szükséges.

6. § (1) Jelen utasítás 2020. március 18. napján lép hatályba. Az utasítást a Kar honlapján közzé kell tenni és meg kell küldeni valamennyi szervezeti egység részére.


Pécs, 2020. március 17.Prof. Dr. Medvegy Gabriella


dékán


2020.03.17 | Hallgatóknak | Tanulmányi Osztályvezetői levél | Tájékoztatás digitális oktatás és számonkérés kapcsán

Tájékoztatás digitális oktatás és számonkérés kapcsán

Kedves Hallgató!


Ezúton továbbítom a kari vezetés üzenetét a digitális oktatás és számonkérés kapcsán.


Kedves Hallgatók!


Mint azt Önök is bizonyára tudják, a kialakult globális veszélyhelyzet miatt Magyarország Kormánya minden hazai egyetem vonatkozásában a hallgatók számára intézménylátogatási tilalmat hirdetett, melynek következményeként a munkatársak (oktatók, adminisztratív kollégák) túlnyomó többsége számára intézményünk otthoni munkavégzést (home office) rendelt el.

Ennek ellenére alapfeladatunkat, az oktatást a továbbiakban is végezni fogjuk, mégpedig ún. digitális oktatás illetve számonkérés formájában. Ezzel kapcsolatban már számos tájékoztatást kaptak a Neptunon keresztül a rektori vezetéstől és különböző egyéb egységektől. Ezeket kiegészítve az alábbiakban összefoglalom azokat a legfontosabb (oktatással és számonkéréssel összefüggő) tudnivalókat, melyek a Közgazdaságtudományi Karon folyó képzések kapcsán Önöket érintik:

1. A Kar garantálja az e félévre felvett tantárgyak kreditjeinek digitális oktatás és számonkérés mellett történő megszerzését minden hallgató számára, függetlenül a tárgy típusától (elméleti, gyakorlati).

2. A digitális oktatás és számonkérés megvalósítására a kari oktatók részletes instrukciókat kaptak a kari vezetéstől. Ennek tükrében az oktatásra, hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartásra, konzultációra, szakdolgozati és egyéb témavezetésekre vonatkozóan a Neptun/MeetStreet, e-mail, telefon, az Office 365 Teams alkalmazás vagy más szöveg, kép- vagy videóalapú alkalmazás használatát vezetjük be. A számonkérés Neptunba feltöltendő vagy e-mailen megküldendő beadandó dolgozatok formájában, vagy Unipollban illetve más, hasonló funkciót ellátó rendszerek (pl. Moodle) felhasználásával történik majd. Az oktatók számára a kari vezetés meghatározta a felhasználható eszköztárat, melyen belül az oktató joga megválasztani a tárgyhoz leginkább illeszkedő formát.

3. A sillabuszok továbbra is érvényben maradnak (ez alól csak a rektori utasításokban foglalt rendkívüli oktatási szünetből illetve előrehozott tavaszi szünetből eredő, elkerülhetetlen módosítások jelentenek kivételt), a tananyag és a követelményrendszer változatlan, mindössze az oktatás és a számonkérés formája változik meg személyesről digitális alapúra.

4. Az egyes tárgyak eredetileg előírt teljesítési elemei, azok időpontjai, határidői nem változnak (a már említett elkerülhetetlen módosítások kivételével).

5. Az oktató kötelessége, hogy az e félévben futó összes tárgyához kapcsolódóan legkésőbb március 20. péntek éfjélig Neptun üzenet vagy e-mail formájában értesítse a kurzus hallgatóit a március 23-tól alkalmazott digitális oktatási, illetve számonkérési módszerekről.

6. Minden mérlegelést igénylő helyzetben a Kar a maximális rugalmasságot fogja tanúsítani, és a legalitás határain belül a hallgató számára legkedvezőbb döntést hozni.

7. A tanulmányi és egyéb ügyintézés is teljes mértékben digitális formában történik, ez ügyben a Tanulmányi Osztály tud részletes felvilágosítást adni.

Kedves Hallgatók, bízunk benne, hogy Önök is partnerek lesznek abban, hogy egy eddig ismeretlen új világban is megtaláljuk a hatékony és működőképes megoldásokat annak érdekében, hogy az Önök tanulmányai az eredetileg tervezett ütemben haladhassanak előre a félév során.

Támogató hozzáállásukat, erőfeszítéseiket előre is köszönjük!

A Kar vezetése


2020.03.17 | Hallgatóknak | Egyetemi Hallgatói Önkormányzat levél| HÖK tájékoztató a hallgatók számára

Tájékoztató


Kedves Hallgatók!

Mára bebizonyosodott, hogy a járvány a csoportos megbetegedések fázisába lép, az újonnan megjelenő eseteknél már nem feltétlenül visszakövethető a fertőzés forrása. A fiatalok tünetmentes hordozóként vagy enyhe tünetek mellett – a vírus különösen erős fertőzőképessége miatt – közvetlen életveszélyt jelenthetnek a társadalom idősebb tagjaira, így a saját, idősebb rokonaikra is, ezért közös felelősségünk, hogy óvjuk szeretteinket és a környezetünket!

Kiemelkedő fontossággal bír az egészségügyi megelőző, védekező intézkedések betartása, ezért kérünk Titeket, hogy tartózkodjatok a közösségi terek látogatásától és magáncéllal se szervezzetek 5 főnél szélesebb körű közösségi programokat.

Kérjük, hogy csak kifejezetten indokolt esetben utazzatok, lakóhelyeteket is csak feltétlenül szükséges esetekben hagyjátok el (például az alapvető szükségletek beszerzése céljából)!

A fentiekre való tekintettel az alábbiakban azon eljárásokat és javaslatokat gyűjtöttük össze részetekre, amelyek betartása kis erőfeszítés, azonban számottevően csökkenthetik az átfertőzés kockázatát.


További hasznos tippek és tanácsok:

• Ne menjetek olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! Ezért is fontos, hogy ne utazzatok, maradjatok otthon!

• Kerüljétek a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet! Például olyan személlyel, aki a közelmúltban fertőzött területen járt!

• Alaposan és gyakran mossatok kezet! Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60% alkohol tartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsátok meg a kezeteket! Ügyeljetek a körmeitek alatti, és az ujjaitok közötti területekre is!

• Szellőztessetek gyakran! Ez vonatkozik minden zárt térre.

• Köhögéskor és tüsszentéskor takarjátok el az orrotokat és szátokat zsebkendővel, utána dobjátok ki a zsebkendőt és mossatok kezet!

• Kerüljétek el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket!

• Lázas beteggel lehetőség szerint kerüljétek az érintkezés minden formáját!

• Csak akkor használjatok maszkot, ha légzőszervi tüneteitek vannak (köhögés, tüsszentés), ezzel védjétek a környezetetekben lévőket!

• A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést mellőzzétek!

• Fordítsatok fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére, fogyasszatok elegendő vitamint!


Amennyiben a közelmúltban érintett területen jártatok, vagy bizonytalanok vagytok az egészségügyi állapototokkal kapcsolatban, javasoljuk az önkéntes karantén 14 napig történő fenntartását környezetetek és szeretteitek védelmében. A hatósági (egyúttal az önkéntes karantén esetében is javasolt) házi karanténra vonatkozó iránymutatást az alábbiakban olvashatjátok:

Hatósági vagy önkéntes házi karantén

Azokat a magyar állampolgárokat, akik potenciálisan fertőzöttek hatósági házi karanténra kötelezhetik. Ilyen hatósági házi karanténra kötelezik már azokat a magyar állampolgárokat is, akik pl. Olaszországból érkeznek most az ország területére, még akkor is, ha tünetmentesek. Ez egy rendkívüli járványügyi intézkedés, amelynek megszegése bűncselekmény.

A hatósági házi karanténra kötelezett személy a járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodni, azt nem hagyhatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat. Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat otthonában tisztítani és tárolni. Légúti tünetek (pl. láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy ügyeletes orvost telefonon értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni. Amennyiben további tájékoztatásra volna szükségetek a hatósági karantén szabályairól, az alábbi linken tudtok tájékozódni:

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ezert-fontos-hatosagi-hazi-karanten-bevezetese-es-betartasa

Tájékozódjatok hiteles forrásokból!

o Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja (www.nnk.gov.hu)

o Központi kormányzati koronavírus portál (www.koronavirus.gov.hu)

o WHO honlapja (www.who.int)

• Ismerjétek és kövessétek a szakmai, hatósági ajánlásokat, utasításokat!

• Osszátok meg a hiteles információkat ismerőseitekkel is!


A vírus terjedésének visszaszorítása mindannyiunk közös felelőssége! Kérünk Titeket, hogy a fenti javaslatokat felelősségteljesen igyekezzetek betartani!


PTE Hotline (+36 30 577 3764)


Minden koronavírus járvánnyal kapcsolatos kérdésetekkel, illetve tünetek tapasztalása esetén is keressétek bizalommal a PTE Hotline munkatársait a fenti telefonos elérhetőségen. Amennyiben a tünetek nem egyértelműek, a munkatársak a protokoll alapján javaslatot tesznek a szükséges további intézkedésekre.


Maradjatok otthon, vigyázzunk egymásra!

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat2020.03.16 | Munkavállalóknak | Rektori utasítás | 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedésekről

4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedésekről


A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet,1 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 13.§ (2) bekezdés, valamint 13/A. § (2) bekezdés alapján, figyelemmel a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 32. számú mellékletében foglaltakra, a Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere 2. §-ban adott felhatalmazás alapján a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) közalkalmazottai, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állók felett gyakorolt munkáltatói, utasítási jogok alapján a koronavírus miatti helyzetre tekintettel az alábbiakat rendeljük el:


Az utasítás hatálya


1. § (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem közalkalmazottaira, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra, valamint az Egyetem fenntartásában lévő köznevelési, szakképzési intézmények közalkalmazottaira, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra (a továbbiakban együtt: közalkalmazott). Az utasítás személyi hatálya kiterjed továbbá a 7/2018. számú rektori és kancellári együttes utasítás alapján munkáltatói jogkört gyakorlókra. (2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben alkalmazandó munkáltatói jogkörben elrendelhető intézkedésre. Kiküldetés, szabadság, távollét esetére elrendelt rendkívüli munkáltatói intézkedések


2. §2 (1) 2020. március 13. napjától nem rendelhető el, illetve nem engedélyezhető külföldi kiküldetés. (2) A már elrendelt, de meg nem kezdett kiküldetéseket vissza kell vonni, a kiutazást meg kell tiltani. (3) A közalkalmazott az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetben kiküldetésben nem vehet részt. (4) 2020. március 13. napjától külföldről hazaérkezők esetén a munkáltató legalább két, legfeljebb három hét időtartamra köteles az érintett közalkalmazottat a munkavégzési kötelezettsége alól mentesíteni (1. számú melléklet szerinti nyomtatványon), vagy – amennyiben a technikai feltételek és a munkakör jellege lehetővé teszi – otthonában történő munkavégzést elrendelni számára. A munkavégzés alóli mentesítés idejére a közalkalmazott állásidőre tekintettel a kinevezése szerinti illetményre, vagy munkavégzés esetén a teljes munkadíjára (illetményére) jogosult. A közalkalmazott hozzájárulása esetén erre az időszakra szabadság is igénybe vehető.

1 A módosítás 2020. március 13. napjától hatályos.

2 A módosítás 2020. március 13. napjától hatályos.


3. §3 (1) A közalkalmazott köteles a munkáltatói jogkör gyakorlónak előzetesen írásban bejelenteni, ha szabadsága idején külföldre kíván utazni. A munkáltatói jogkör gyakorlója a szabadság kiadását megtagadhatja. (2) Amennyiben a közalkalmazott külföldre utazik, úgy a visszaérkezését követő legalább két, legfeljebb három hétben az Egyetem területére nem léphet be, és a 2. § (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben a bejelentés legalább 15 nappal a szabadságról való visszatérést megelőzően megtörténik, úgy a visszaérkezést követő két hét időtartamra szabadság kiadása is elrendelhető.

(3) A szabadságáról visszatérő közalkalmazott a munkába állást megelőzően írásban köteles nyilatkozni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, amennyiben külföldön járt, illetve koronavírussal fertőzött beteggel érintkezett. Ebben az esetben a 2. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4)4 A 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el.


4. § (1) Amennyiben a közalkalmazott szabadidejében (pl. hétvégén, heti pihenőnapján vagy pihenőidejében) utazik el külföldre, úgy ezt a tényt is köteles előzetesen írásban a munkáltatói jogkör gyakorlójának bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az utazást követő legalább két, legfeljebb három hétben az Egyetem területén nem jelenhet meg. Az a közalkalmazott, aki 2020. március 6. napját követően szabadidejében olyan földrajzi területre utazott, illetve az utasítás hatálya alatt utazik, ahol járványügyi hatósági intézkedés van érvényben a Nemzeti Népegészségügyi Központ utazáskor aktuális jelentése alapján (https://www.nnk.gov.hu/), a visszatérését követően, tekintettel a jelen bekezdés első mondatában írt korlátozásra, a korlátozás időtartamában díjazásra (illetményre) nem jogosult.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogkövetkezményt kell alkalmazni abban az esetben is, ha a közalkalmazott munkáltatói tiltás ellenére utazik külföldre. Fertőzött közalkalmazottra vonatkozó szabályok 5. § Amennyiben a közalkalmazottat közegészségügyi okból eltiltják a foglalkozásától vagy a hatóság rendel el a közalkalmazottat érintő zárlatot (karantén) vagy járványügyi megfigyelést, elkülönítést, úgy a közalkalmazott keresőképtelennek minősül és táppénzre jogosult (betegszabadságra nem jogosult). Az állam külön kérelemre megtéríti számára a munkabére és táppénze különbözetét, valamint a neki fel nem róható, szükséges és indokolt költségeket. 3 A módosítás 2020. március 13. napjától hatályos. 4 Jelen utasításba beiktatta 2020. március 13. napjától hatályos módosítás. A hivatkozott Rendelet kötelező előírása – jelen utasítás hatályától függetlenül – 2020. március 12. napjától hatályos.


Tájékoztatatás


6. § A külföldi utazást tervező közalkalmazottak kötelesek a veszélyeztetett területeket folyamatosan és fokozottan nyomon követni a jelen utasításban foglaltak érvényesülése, az egyetemi polgárok egészségének megóvása érdekében. Hatályba léptető és záró rendelkezések


7. § (1) Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. (2)5 Jelen utasítás 2020. március 13. napján hatályba lépő módosítása a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben hozott intézkedéseken, valamint a PTE Operatív Stáb 1/2020. (III. 12.) számú határozatán alapul.


Záradék: Az utasítás módosítása 2020. március 13. napjával lép hatályba.


Pécs, 2020. március 6.


Dr. Miseta Attila sk.

rektor


Jenei Zoltán sk.

kancellár2020.03.16 | Hallgatóknak | Dékánhelyettesi levél | Távoktatásra való átállás információi

Dékánhelyettesi levél

Tisztelt Hallgatók!

Mint már a központi egyetemi tájékoztatókból értesülhetett, 2020. március 23-tól minden felsőoktatási intézmény, így a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara is távoktatásra áll át.

Oktatóik a 2020. március 16-20. közötti Tavaszi szünet időszakában készítik elő a kurzusaik távoktatásos formában történő megszervezését, lebonyolítását. Az átállás minden, ebben a szemeszterben meghirdetett kurzusra vonatkozik: nappali és levelező tagozat, magyar és angol nyelvű képzésekre is. Előírás, hogy az oktatók csak elektronikus úton tarthatják a kapcsolatot a hallgatókkal az oktatás, az egyéb konzultációk (ideértve a szakdolgozati, diplomamunka, TMDK konzultációkat is), évközi számonkérések tekintetében.

A 2020. március 16-20 közötti időszakban megtörténik:

• A kurzusok követelményrendszerének távoktatási feltételekhez illesztése. A követelményeket az oktatók a kurzus Neptun Meet Street-beli virtuális tér Dokumentumok részébe töltik fel.

• Ezzel párhuzamosan az oktatók kiválasztják a távoktatási kapcsolattartás színterét is. Ez alapvetően a Neptun Meet Street, és valamilyen on-line oktatásra alkalmas felület. Egyetemi ajánlás a MS Teams, a meghirdetett kurzusokhoz a Teams csoportok kialakítása megkezdődött.

Amint a kurzus oktatója elkészült a tantárgyi ütemezéssel, fel fogja venni Önökkel a kapcsolatot és tájékoztatni fogja Önöket a kurzussal kapcsolatos teendőikrők.

2020. március 23-tól megkezdődik a távoktatás: az órarend szerinti időpontokban valós idejű, interaktív konzultációt biztosítunk, ahol az oktatók ellenőrizhetik a hallgatói aktivitást. Az évközi számonkéréseket is elektronikus úton bonyolítjuk le. Ennek részleteiről szintén az oktatóik fogják Önöket tájékoztatni.

Tanulmányi ügyeik intézésében a Tanulmányi Csoport munkatársai a szokott online és telefonos elérhetőségeken rendelkezésükre állnak.

A távoktatásra átállás oktatóknak-hallgatóknak egyaránt újdonság, lesznek kezdeti nehézségek, de bízunk abban, hogy a rövidesen kialakulnak a megfelelő oktatási és konzultációs csatornák és platformok. A felmerülő kérdéseikkel, problémáikkal bátran forduljanak oktatóikhoz, szakvezetőikhez, hozzám. Igyekszünk mindenben támogatni a tanulni vágyó Hallgatóinkat, hogy sikeresen folytathassák és zárják le a tavaszi szorgalmi időszakot.

A tanuláshoz mindenkinek jó egészséget kívánva, üdvözlettel:


Jancskárné dr. Anweiler Ildikó

oktatási dékánhelyettes2020.03.15 | Munkavállalóknak | Dékáni levél  | Dékáni összefoglaló

Tisztelt Kollégák,

iránymutatásképpen a következő napokra összefoglalom a mai nap eseményeit, a legfontosabb PTE szintű intézkedéseket kiemelve:


1.: 03 12-13-15 rektori szünet a PTE-n, oktatás nincs - KÜLSŐ HELYSZÍNEN SEM! Munkavállalókra a távolmaradási felhívás nem vonatkozik.

2.: 03 16-20 között előrehozott tavaszi szünet. A munkavállalók intézményi jelenléte elvárt, ez idő alatt kell átállnunk távoktatásra.

3.: 03 23-tól távoktatásban dolgozunk a Hallgatóinkkal - visszavonásig

4.: A Hallgatók minden rájuk vonatkozó PTE szintű rendelkezésről értesítést kapnak, a kommunikáció Velük (három nyelven) központilag történik az előrehozott tavaszi szünet végéig.


Hallgatókkal való munka:

Személyes ügyintézés és munka graduális hallgatókkal nem folyik. A Tanulmányi Osztályok és más adminisztratív támogatást végző szervezeti egységek a munkájukat eltérő rendelkezésig folytatják - de Hallgatót fizikai értelemben nem fogadnak. A 'vészhelyzetre való tekintettel' a Kormány minden lejáró okmány hatályát meghosszabbítja a veszélyhelyzet feloldásáig, azaz pl. a diákigazolványok érvényesek maradnak.

A graduális képzésben kizárólag hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókra kiterjed az intézménylátogatási tilalom, de amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonyán kívül az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban is áll, ezen jogviszonyára tekintettel az intézménylátogatási tilalom rá nem vonatkozik. A doktoranduszok oktatási és kutatási feladataikat a munkavállalókhoz hasonlóan végzik, ezért rájuk az intézménylátogatási tilalom nem terjed ki.


Oktatás 2020 03 23 után: TÁVOKTATÁS:

Az alaptevékenységünket továbbra is el kell látni. Az éppen zajló rektori szünet és a jövő heti tavaszi szünet csak a Hallgatók számára jelent szabadidőt, mert mi az oktatási módszereink markáns, és gyors átalakítására vagyunk felszólítva.

A PTE MIK az elmúlt napokban már vizsgálta, milyen formatókönyv jöhet szóba a távoktatásra való átállás kapcsán. Ennek módszertana és syllabusa már e hét végig fog elkészülni. Várhatóan a félév során már megkezdett órarendet kell folytatni online módon, az ismert időpontokban virtuális rendelkezésre állással. Tantárgyi leírások, tananyagok alakítását, pontosítását az előrehozott tavaszi szünetben kell megoldani. Tanagyagok feltöltését lehetővé tesszük. A félév a mai ismereteink alapján a PTE-n a korábban kihirdetett időintervallumokkal zárul. Ennek informatikai és oktatásszervezési hátterét már szervezzük, a kari Oktatási Bizottságin keresztül a szakok operatív oktatásszervezői, illetve a kar tanszékvezetői, intézetvezetői lesznek a végrehajtásban felelősök, a Kari Hivatal háttértámogatásával.

Hallgatóink szakmai gyakorlatáról:

Az Egyetem gyakorló intézményeiben, illetve egyéb partnerszervezeteiben szakmai gyakorlataikat végző hallgatók 2020. március 13. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig szakmai gyakorlattal összefüggő tevékenységüket függesszék fel.


Utazásokról:

03 13-ig ki fog jönni a a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedésekről szóló 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás szigorítása, melyben várhatólag az utasítás hatálya alá tartozó személyi kör esetében a külföldi kiküldetések teljes egészében le lesznek tiltva, illetve a közalkalmazott szabadidejében külföldre tervezett utazások jogkövetkezményei a „veszélyeztetett terület” helyett bármely külföldi kiutazásra ki fog terjedni.

Kollégiumok:

A 3/2020. számú rektori utasítás azonnal kiadásra kerül a kollégiumok zárvatartásának elrendeléséről - azon hallgatók, akiknek erre lehetősége van (nemzetközi hallgatókat és az ez alóli felmentést kérvényezőket kivéve), záros határidőig el kell hagyniuk a kollégiumokat.

Belső képzések:

Pécsi Tudományegyetem belső képzéseinek azonnali felfüggesztése egyhangúlag elrendelt a veszélyhelyzet fennállásáig.


Elmaradt Erasmus utakról:

Az így keletkező költségek viseléséről a PTE megteszi a szükséges ajánlásokat a Tempus Közalapítvány felé. Hallgatói utak is meghiúsulnak (pl. Németország, ahol később kezdődik a tanítás), az érintett Hallgatók PTE félévbe integrálásában partnerséget kérünk a Szakvezetésektől!


Fontos tudni, hogy eddig a pillanatig nem tudunk regisztrált megbetegedésról Pécsett, ami zajlik, a központi protokoll megelőző intézkedése, hogy megfelelően felkészültek legyünk a következő időszakra. Mindenkitől higgadt, pontos együttműködést szeretnénk kérni - és hogy nagyon vigyázzon mindenki magára!


Üdvözlettel: Medvegy Gabriella2020.03.14 | Munkavállalóknak | Humánpolitikai Igazgatósági levél | Tájékoztató információk a kisgyermekes PTE munkavállalók számára

Tájékoztató kisgyermekes PTE munkavállalóknak


a PTE kisgyermekes munkavállalói számára a 12 évesnél fiatalabb gyermekek felügyeletének biztosítása érdekében Egyetemünk által munkavállalói számára biztosítandó lehetőségekről a veszélyhelyzetben elrendelt köznevelési intézményekben bevezetett digitális munkarendben történő, tantermen kívüli oktatásra tekintettel.


Fizetett szabadság igénybe vétele

A már beütemezett szabadságok módosíthatók, a szabadság igénybevételének nincs akadálya, amennyiben az alapfeladatok ellátása biztosítható. A szabadság kiadására jogosult vezető a jelen rendkívüli helyzetben nem köteles ragaszkodni ahhoz, hogy a munkavállaló a szabadságkérelmét a tervezett szabadság megkezdése előtt legalább 15 nappal korábban terjessze elő. A felek közös megegyezéssel eltekinthetnek a munkáltatóra irányadó szabadságkiadási szabályoktól is, ideértve az évi egy alkalommal legalább 14 naptári napra történő munkavégzés alóli mentesülés biztosítását is.


Home office

Azokban a munkakörökben foglalkoztatott munkatársaink számára, akik feladataikat otthonrólis el tudják látni, engedélyezhető az otthonukban történő munkavégzés .A lehetőségekhez képest az Egyetem biztosítja ennek feltételeit. Az engedélyezett home office időtartama alatt munkaidőben folyamatosan elérhetőnek kell lennie és munkát kell végeznie a munkavállalónak (át kell tehát gondolni, hogy a gyermekek felügyelete mellett ez mennyire teljesíthető). A home office idejére teljes bérre jogosult a munkavállaló.


Munkaidőkeretben foglalkoztatott munkatársak pihenőnapjainak átütemezése

A munkaidőbeosztást figyelembe véve megvizsgálható az a lehetőség is, hogy az érintett munkatárs pihenőnapjai átütemezhetők-e az Mt., és releváns esetben az Eütev. törvény előírásainak betartása mellett. A munkaidőbeosztást készítő vezető a munkaidő-kereten belül maga rendelkezik a munkanapok és pihenőnapok elrendeléséről, egyenlőtlen kiadásának lehetőségéről.

Ha a munkáltató a munkavállaló kérésére módosít a már közölt munkaidőbeosztáson, az így elrendelt munkaidő nem minősül rendkívüli munkaidőnek. Javasoljuk, hogy a munkáltató és a munkavállaló közösen vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a pihenőnapok átütemezhetők-e az Mt. és releváns esetben az Eütev. törvény előírásainak betartása mellett. (Pl. ha a munkavállaló gyermekének felügyelete hét végén megoldott, a munkavállaló hét közben kapjon pihenőnapot és hét végén dolgozzon, de a pihenőnapok úgy is kiadhatók, hogy több heti pihenőnap összevonásra kerül, a későbbiekben pedig, amikor már a biztosan nem fertőző gyermek felügyelete másra is bízható, a minimálisan kiadandó heti pihenőnapot biztosítjuk akként, hogy a munkaidőkeret átlagában teljesüljenek a munkaidő kiadására vonatkozó jogszabályi előírások)


Fizetés nélküli szabadság biztosítása

Megállapodás köthető fizetés nélküli szabadság igénybe vételéről. Ezt általában hosszabb időtartamra kérheti a munkavállaló, díjazásra nem jogosult.


Igazolt, fizetetlen távollét biztosítása

Az Mt. 55. § szerint a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, erre az időre azonban díjazásra nem jogosult. A gyermek felügyeletének biztosítását az Egyetem a veszélyhelyzet fennállása alatt ilyen körülménynek tekinti.


Betegszabadság, táppénz

Amennyiben a munkavállaló keresőképtelen (pl. a most zajló influenzafertőzés következtében), vagy gyermeke betegségből kifolyólag ápolásra szorul, a betegszabadság, illetőleg táppénz természetesen igénybe vehető. A Kincstár legfrissebb tájékoztatása szerint szkennelt formátumban is el tudjuk fogadni a táppénzes papírt, így emiatt nem szükséges befáradnia a munkahelyére. Kérem, a helyben szokásos módon, a HR referens számára szíveskedjék emailben eljuttatni a dokumentumokat.

A HR referensek a szervezeti egységekben, helyben állnak rendelkezésre, amennyiben az igénybevétellel kapcsolatosan további kérdés merül fel.

A lehetőségek biztosításáról a 7/2018. számú rektori és kancellári együttes utasításban meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.


Pécs, 2020. március 14.


Készítette:

Pécsi Tudományegyetem

Humánpolitikai Igazgatóság

Jóváhagyta a PTE Operatív Stáb 11/2020. (III. 14.) elektronikus úton hozott határozatával.2020.03.14 | Hallgatóknak | Oktatási Igazgatósági levél | Információ a PTE Office 365 - Teams hozzáférésről és szoftverekről tájékoztatás

PTE Office 365 - Teams hozzáférés

Tisztelt Hallgató!


2020. március 23-tól minden felsőoktatási intézmény, így a Pécsi Tudományegyetem is távoktatásra áll át. A távoktatásban az Ön oktatójának lehetősége lesz a Microsoft Office 365 rendszerén belül a Teams szolgáltatásban kialakítani a kurzus csoportját, a kreditek megszerzésére irányuló hallgatói tevékenységet koordinálni. Ugyanakkor oktatója dönthet más távoktatási módszer mellett, így kérjük, hogy kövesse figyelemmel a kari, tanszéki, valamint oktatói tájékoztató üzeneteket, szükség esetén keresse fel e-mailben oktatóját.

Ön, mint a PTE hallgatója, már rendelkezik hozzáféréssel az Office 365 szolgáltatáshoz. Amennyiben szeretné a rendszer szolgáltatásait igénybe venni, akkor nincs más dolga, mint a https://login.microsoftonline.com/ címen bejelentkezni egyetemi azonosítójával. A felhasználói azonosítót minden esetben a PTE-s loginnév@tr.pte.hu (EHAkód@tr.pte.hu, Neptunkód@tr.pte.hu, egyes esetekben felhasználóinév@tr.pte.hu) formátumban kell megadni a bejelentkezés során.

Az Office 365 szolgáltatáshoz tartozó azonosítóját megtalálja a Neptun hallgatói webes felületre belépve a Saját adatok / Elérhetőségek menüponton, az Email címek között, Office 365 típussal.

További információ érhető el a rendszer használatát illetően az alábbi linken:


https://kancellaria.pte.hu/sites/kancellaria.pte.hu/files/files/IIG/O365/PTE_O365_Teams.pdf


Függetlenül attól, hogy az Ön oktatója a kurzus távoktatásához igénybe veszi-e az Office 365 rendszert, kérjük a felületre történő bejelentkezéssel ellenőrizze a hozzáférési jogosultságát. Sikertelen bejelentkezés esetén, kérjük forduljon e-mailben a PTE Service Desk ügyfélszolgálati munkatársaihoz (sd@pte.hu).

Amennyiben az Ön oktatója az Office 365 rendszer igénybevételével valósítja meg a távoktatást, úgy az Ön kurzusa automatikusan létrehozásra kerül a Teams szolgáltatásban csoportként. Kérjük, erre célra ne hozzon létre önállóan Teams csoportot oktatójával való egyeztetés nélkül, mert a párhuzamos csoportok megzavarhatják az oktatás rendszerét.

Köszönjük, hogy együttműködésével Ön is segíti a kialakult rendkívüli helyzetben a sikeres szemeszter megvalósítását.


Üdvözlettel,

Oktatási Igazgatóság

Oktatásszervezési Iroda2020.03.13 | Munkavállalóknak, Hallgatóknak | Főigazgatói levél | A Pécsit Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont távoli eléréssel és távoktatás támogatásával kapcsolatos szolgáltatásai, lehetőségei (v.1.0)

A Pécsit Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont távoli eléréssel és távoktatás támogatásával kapcsolatos szolgáltatásai, lehetőségei (v.1.0)


A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (a továbbiakban: EKTK) a PTE-n a következő területeken tudja azonnal online, távoli eléréses formában támogatni a PTE számára előírt távoktatási tevékenységeket, elsősorban az oktatói feladatokat ellátó egyetemi polgárok vonatkozásában.

1.) Az elektronikus könyvtári gyűjtemények (adatbázisok, elektronikus folyóiratok, e-könyvek) elérése az Egyetem területén kívülről

Célcsoport: hallgatók, oktatók, kutatók, doktoranduszok

A PTE elektronikus forrásainak használatát az EKTK továbbra is a megszokott módokon biztosítja, így a tartalmak távoli eléréséhez nem szükséges fizikailag is jelen lenni az Egyetem kampuszain, könyvtáraiban, egyéb épületeiben. A távhasználatra többféle lehetőség is van, melynek részletes leírása az alábbi oldalon található:

https://lib.pte.hu/tavoli_eleres

A hozzáférés kizárólag egyetemi polgárok számára biztosított. Ehhez érvényes könyvtári olvasójegy, vagy Neptun-kód szükséges. Azok az egyetemi polgárok, akik eddig nem voltak beiratkozott olvasói az EKTK-nak, és így nem tudják használni a távoli elérést, a vészhelyzeti időszakban is online regisztrálhatnak:

https://www.lib.pte.hu/hu/service/online_regisztracio-88

Az elektronikus források felhasználásával kapcsolatban az EKTK blog-felületén található részletes ismertetés:

https://my.lib.pte.hu/szakirodalom-e-konyvek-kozelebb-mint-gondolnad/

Amennyiben a fenti segédletek ellenére mégis problémába ütköznének szolgáltatásaink használata során, úgy kollégáink továbbra is fogadják megkereséseiket az alábbi elérhetőségeken:

info@lib.pte.hu


2.) Szaktájékoztatás e-mailben


Célcsoport: hallgatók, oktatók, kutatók, doktoranduszok

A tajekoztatas@lib.pte.hu e-mail címet munkaidőben folyamatosan figyeli a Központi Könyvtár Szaktájékoztató Csoportja. A kari könyvtári szakértelmet igénylő kérdéseket innen osztják tovább a megfelelő kollégáknak, akik válaszolnak a hallgatók, oktatók kérdéseire.


3.) „Chat a könyvtárossal”

Célcsoport: hallgatók, oktatók, kutatók

Általános kérdésekre a munkaidőben elérhető „Chat a könyvtárossal” elnevezésű online szolgáltatás. Ezt az üzenetküldő alkalmazást az EKTK honlapjának minden oldalán, a jobb alsó szegmensben találják az érdeklődők:

https://lib.pte.hu/hu/


4.) MTMT adatfeltöltés és javítás oktatóknak, tanácsadás doktoranduszoknak

Célcsoport: oktatók, kutatók, doktoranduszok

A PTE oktatói számára az MTMT-adatok (művek és hivatkozások) feltöltése továbbra is folyamatos. Az eddig megszokott eljárásban, a kari könyvtárak vezetőit kell e-mailben keresni a pontos, teljes adattartalmú listákkal. Az MTMT-ben már rögzített adatok javítását a kari adminoktól kell kérni. A doktoranduszok a kari adminoktól kérhetnek tanácsot az MTMT-adataik kezelése ügyében. További információk:

https://lib.pte.hu/hu/service/mtmt-66


5.) Oktatók számára digitalizált könyvtári dokumentumok rendelkezésre bocsátása

Célcsoport: oktatók

A távoktatás támogatására, oktatói kérésre, az oktató kurzusának teljesítését elősegítendő, a távoktatási felületen a hallgatók számára történő megosztás céljából a Könyvtár digitális másolatot küld (szövegfelismerés nélküli PDF formátumban) az oktató e-mail címére folyóiratcikkekről, szaktanulmányokról, könyvrészletekről.

FONTOS! A szolgáltatás logisztikai részleteinek kialakításához az EKTK kapacitásainak és lehetőségeinek felmérése folyamatban van, a pontos szolgáltatási tartalom meghatározása és kommunikációja 2020. március 20-ig fog megtörténni.


6.) Oktatók és doktorandusz hallgatók számára a kari könyvtárak látogathatók, onnan lehet kölcsönözni

Célcsoport: oktatók, doktoranduszok

Az oktatók és a doktorandusz-hallgatók – összhangban a PTE Operatív Stáb 2/2020. (III.12.) állásfoglalásával – látogathatják a kari könyvtárakat előzetes egyeztetés alapján. (Ez a lehetőség – összhangban a városi és egyetemi rendelkezésekkel – nem vonatkozik a Tudásközpont épületére és az ott található Központi Könyvtárra és a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Könyvtárra.)

FONTOS! A szolgáltatás logisztikai részleteinek meghatározása, az EKTK kapacitásainak és lehetőségeinek felmérése, a kari specialitásoknak megfelelő kialakítása – az ÁJK és KTK vonatkozásában is folyamatban van. A pontos szolgáltatási tartalom meghatározása és kommunikációja 2020. március 20-ig fog megtörténni.

7.) Könyvtárközi kölcsönzés

Célcsoport: oktatók, kutatók, doktoranduszok

A könyvtárközi kölcsönzés oktatók, kutatók és doktoranduszok számára érhető el. A korábbi gyakorlattal szemben az ügyintézés és igénylés kizárólag e-mailben vagy az online könyvtárközi felületen zajlik, a papír alapú kérőlapok mellőzésével. A dokumentumokat belső postán juttatjuk el az oktatóknak, doktoranduszoknak.

https://www.lib.pte.hu/hu/service/konyvtarkozi_kolcsonzes_ektk-193

ill@tudaskozpont-pecs.hu


8.) Jogszerűen felhasználható művek online elérhetővé tétele oktatói kérésre

Célcsoport: oktatók

Oktató kérésére azokat a műveket, melyek felhasználására jogosult az Egyetem vagy amelyek esetén a védelmi idő már letelt az EKTK online elérhetővé teszi az erre szolgáló felületein. Amennyiben az oktató nem tudja a művet elektronikus formában átadni, a lehetőségek függvényében a Könyvtár digitalizálja azt.

https://digitalia.lib.pte.hu/hu/

https://pea.lib.pte.hu/

FONTOS! A szolgáltatás logisztikai részleteinek kialakításához az EKTK kapacitásainak és lehetőségeinek felmérése folyamatban van, a pontos szolgáltatási tartalom meghatározása és kommunikációja 2020. március 20-ig fog megtörténni.


9.) Doktori disszertációk elérése online

Célcsoport: oktatók, kutatók, doktoranduszok

A Pécsi Egyetemi Archívum (PEA) felületén az Egyetemen védett doktori disszertációk közül 2380 db elérhető és tanulmányozható bárki számára.

https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/21


10.) Open Access Publishing Iroda

Célcsoport: kutatók

A PTE-s szerzők open access cikkeinek publikálásában a Könyvtár Open Access Publishing Irodája nyújt segítséget. Az open access publikálás menetével és az open access publikálás témakörével kapcsolatos kérdésekben az oapublishing@lib.pte.hu e-mail címen ad a Könyvtár tájékoztatást.


2020. március 13.


Szeberényi Gábor s.k.


2020.03.12 | Hallgatóknak | Rektori utasítás | 3/2020. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumainak átmeneti működésének rendjéről

3/2020. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumainak átmeneti működésének rendjéről


1. § A Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel, valamint a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt a felsőoktatásra vonatkozó intézkedésekre a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) felszólítja a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatókat, hogy a 2020. március 13. 24:00–ig a lakhelyükként kijelölt kollégium területét hagyják el. Az Egyetem felszólítja a jelenleg otthonukban tartózkodó kollégistákat, hogy újabb rendelkezésig ne térjenek vissza a kollégiumba.


2. § A hallgató számára a férőhelye továbbiakban is rendelkezésre áll, azokat fenntartjuk, személyes tárgyaikat, felszerelésüket a kollégiumi szobájukban illetve lakóegységükben hagyhatják. A szolgáltatás felfüggesztése idejére a kollégiumi díj megfizetése alól a hallgató mentesül.


3. § A hallgató jelen utasításban meghatározott esetekben a kollégium területének későbbi elhagyását kérelmezheti a rektortól. A kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be, amennyiben:

a) a hallgató kizárólag külföldi állandó lakcímmel rendelkezik,

b) az Egyetemmel közalkalmazotti, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c) az Egyetem érdekében mással nem helyettesíthető feladatot lát el,

d) szakmai gyakorlatot folytat,

e) nem rendelkezik kollégiumon kívül más lakcímmel,

f) doktorandusz hallgatóként oktatási, kutatási tevékenységet folytat.


4. § A jelen utasítás mellékletét képező kérelem kizárólag 2020. március 13-án 16:00–ig, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül, elektronikus úton nyújtható be. A kérelmekről 2020. március 14-én 12:00-ig döntés születik.


5. § Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, a hallgatónak az értesítés megérkezésétől számított 24 órán belül el kell hagynia a kollégiumot.


6. § 2020. március 15. 24:00–tól a kollégiumok zárva tartanak, a kollégium területén tartózkodni kizárólag 3. § -ban meghatározott kérelem elfogadása esetén, rektori engedéllyel lehetséges.


7. § Jelen utasítás 2020. március 12. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.


Pécs, 2020. március 12.


Dr. Miseta Attila s. k.

rektor2020.03.12 | Hallgatóknak | Rektori utasítás | 2/2020. számú rektori utasítás a 2019/2020-as tanév tavaszi félév ütemezésének módosításáról

2/2020. számú rektori utasítás a 2019/2020-as tanév tavaszi félév ütemezésének módosításáról


1.§ A Magyarország Kormánya által 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, valamint figyelemmel a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet 4. § b) pont azon rendelkezésére, hogy 2020. március 12. napjától visszavonásig a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos, továbbá a felsőoktatásért felelős államtitkár utasítása alapján módosítom a Pécsi Tudományegyetem valamennyi Karán a 2019/2020-as tanév tavaszi félév ütemezését, és 2020. március 16. és 2020. március 22. között tavaszi szünetet rendelek el.

2. § Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi felsőoktatási képzésére kiterjed.

3. § Jelen utasítás 2020. március 12. napján lép hatályba.


Pécs, 2020. március 12. 11:00


Dr. Miseta Attila s. k.

rektor2020.03.12 | Hallgatóknak | Tanulmányi Osztályvezetői levél | Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban hozott intézkedésekről

Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban hozott intézkedésekről

Tisztelt Hallgató/


A mai nap folyamán a PTE Rektori vezetése, az Operatív Törzs, valamint a Karok Dékánjai ülést tartottak, amelynek eredménye képpen az alábbi rendelkezések lépnek életbe a mai naptól:

• A tavaszi szünet az Egyetem teljes vonatkozásában előre lesz hozva a következő hétre, azaz 2020.03.16.-03.20. között lesz megtartva, így a jövő hét során sem lesz a hallgatóknak óralátogatási kötelezettsége.

• A diákigazolványok a veszélyhelyzetre való tekintettel a veszélyhelyzet visszavonásáig érvényesek, így a 2019/20 II. félévre vonatkozó matrica nélkül is használhatóak.

• A kollégiumokból a hallgatóknak legkésőbb 2020. március 13-ig kötelező kiköltözniük, kivéve a külföldi állampolgárságú hallgatókat. Amennyiben erre nincs lehetősége, a rektorhoz címzett méltányossági kérelmet kell benyújtania a kollégiumban maradás engedélyezése érdekében (például akik a szakmai gyakorlatukat töltik).

• A 2020. március 23-i héttől az oktatás távoktatás formájában fog történni. Kérem, hogy azon hallgatók, akik nem rendelkeznek otthonukban (állandó lakhelyén) megfelelő szoftveres, hardveres, illetve hálózati kapacitással, azok a következő felületen jelezzék azt részünkre: https://ktk.pte.hu/hu/form/koronavirus-forum

• A gyakran ismétlődő kérdésekkel kapcsolatban létre fogunk hozni egy fórumot, amelyben azokra választ fogunk adni.

Szeretném továbbá nyomatékosan felhívni a figyelmét arra, hogy az 1/2020. Rektori utasítás, valamint a 41/2020. (III.11) kormányrendelet értelmében a hallgatónak tilos az intézmény látogatása a rendeletek visszavonásáig.

A fent megfogalmazottakon felül, mivel jelenleg zajlik a szakmai gyakorlati helyek akkreditációja, kérem, hogy azon hallgatók, akik már rendelkeznek aláírt akkreditációs lappal, a kitöltött és lepecsételt akkreditációs lapot küldjék meg a TO részére szkennelve, a to@ktk.pte.hu e-mail címre.

Szeretném továbbá felhívni azon hallgatók figyelmét arra, akik az Alma Mater Komplex Ösztöndíjprogram keretében adtak be pályázatot, hogy, természetesen a jelen helyzetre való tekintettel, nem kell bejönniük az elkészült határozatokért, azokat a TO postai úton juttatja el Önöknek.

További információkat, amelyek érintik a 2019/20 tanév rendjét, valamint a távoktatással kapcsolatos tudnivalókat publikálni fogjuk, a megfelelő időben, mind levél formájában, mind a Kari weben.


Üdvözlettel

Nagy Norbert Péter

Tanulmányi osztályvezető2020.03.11 | Hallgatóknak | Rektori utasítás | 1/2020. számú rektori utasítás tanítási szünet elrendeléséről

1/2020. számú rektori utasítás tanítási szünet elrendeléséről


1. § A Magyarország Kormánya által 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel, a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 34. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 2020. március 12., 13., 14. napjaira tanítási szünetet rendelek el.

2. § Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi képzésére kiterjed.


Pécs, 2020. március 11. 18:00


Dr. Miseta Attila s. k.

rektor2020.02.27 | Munkavállalóknak | Rektori levél| Koronavírus tájékoztatás

Koronavírus tájékoztatás


Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr!


Ezúton szeretném tájékoztatni a 2020. január 31-én megküldött levelem óta eltelt időben egyetemünkön a koronavírus fertőzés elleni védekezéssel kapcsolatos információkról és egyben kérem a további intézkedésekben szíves együttműködését.

A PTE a továbbiakba is a maximális óvatosság elvének szem előtt tartásával, és az illetékes szakhatóságok szakmai útmutatásának megfelelően jár el. A PTE szakmai operatív stábja folyamatosan nyomon követi a koronavírus (SARS-CoV-2) fertőzés világméretű és ezen belül Európai terjedését. Ugyancsak figyelemmel kísérjük a WHO és a Nemzeti Népegészségügyi Központ iránymutatásait, valamint a témában keletkező tudományos közleményeket. Az utóbbi napokban a vírus terjedésének a gócpontjaként nemcsak ázsiai országok kerültek detektálásra, hanem európai országok is, különösen Olaszországot említhetjük. Ezzel együtt megjelentek megbetegedések Ausztriában és Horvátországban is.

A Kormányzat által életre hívott Operatív Törzs 28 pontból álló Akciótervet fogadott el, ami kijelöli az országos intézkedések irányait (https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/az-operativ-torzs-akcioterve-akoronavirus- jarvany-elleni-vedekezesert). Ennek keretében az Operatív Törzs 2020. február 25.

19.00 órától ügyeleti rendszerre állt át, hogy monitorozzák a helyzetet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapján is elérhető két országos zöld szám:

06-80-277-455 és a 06-80-277-456. Az információs vonalak a hét minden napján 24 órában, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. Továbbá http://www.egeszseg.hu/koronavirustajekoztatok linken tájékoztató anyagok érhetők el.

Ezek mellett az egyetemünk honlapján a fokozott személyi higiéné betartása érdekében rövid videófilmben közzétettük a helyes kézmosás szabályait, amit a Média Iroda munkatársai készítettek a Klinikai Központ szakembereivel. Ezt a PTE központi weboldalain (pte.hu, international.pte.hu, univpecs.com) túl a twittert kivéve az egyetem összes közösségi médiafelületein is megosztottuk mind angol, mind magyar nyelven.

Virológus szakembereink (Prof. dr. Jakab Ferenc, dr. Kemenesi Gábor) több sajtóorgánumban is nyilatkoztak a kurrens szakmai tudnivalókról, kutatási eredményekről. A lakosság felvilágosításának érdekében külön Facebook-oldalt hoztak létre, melyen közérthető formában osztanak meg ismeretterjesztő jellegű szakmai anyagokat.


A Klinikai Központban zajló ellátás is a sajtó fókuszába került: a KK a Média Iroda kollégáival összefogva, folyamatosan, érdemben és kiemelten foglalkozik a koronavírus kapcsán a KK-t érintő média megkeresésekkel.

A fertőzött területeken járt hallgatóink, oktatóink és a velük kapcsolatba került személyek figyelmét felhívtuk arra tájékoztató anyagokban, hogy felső légúti fertőzésre utaló tünetek esetén forduljanak orvoshoz (Sürgősségi Betegellátó Osztály, Háziorvosi Szolgálat). Jelenleg hivatalos kiküldetéseket és hallgatói csereprogramokban való részvételeket a kockázatot jelentő területekre nem javaslunk és nem engedünk. Továbbra is fenntartjuk azt az információs telefonvonalat, ami gyanú esetén hívható. A tünetmentes esetekben továbbra is javasoljuk a hallgatóknak az órákról való legalább két hetes távolmaradást, a közösségi rendezvények kerülését és a higiénés rendszabályok fokozott betartását.

A PTE Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság munkatársai a prevenció érdekében a Klinikai Központ Kórházhigiénés Szolgálat iránymutatása alapján a 2020. február 3-ával kezdődő héten Pécsett összesen 41 db kézfertőtlenítőt szereltek fel az egyes szervezeti egységek főbejárataihoz. Ezzel egyidőben a fali adagolók mellé felkerültek a kétnyelvű tájékoztatólapok is.

Ezt követően a 2020. február 10-ével kezdődő héten összesen 318 mellékhelyiségbe kihelyezésre kerültek a helyes kézmosásról szóló laminált tájékoztatólapok is. Ezenkívül további 8 kézfertőtlenítő felszerelése van folyamatban a vidéki telephelyeinken. Igazgatói utasításban elrendelésre került a mosdók napi szintű ellenőrzése is.

Az érintett fertőzöttnek tekinthető országokból származó hallgatóinkkal a Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság munkája révén a kezdetektől folyamatos a kapcsolattartás. Az eljárás során a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) protokolljának megfelelő kérdőív kerül kitöltésre és szükség esetén az ellátórendszerhez irányításuk megtörténik.

Fontos hangsúlyozni, hogy koronavírussal érintett betegről, vagy betegség-gyanús esetről továbbra sincs tudomásunk. Az egyetem a továbbiakban is a maximális óvatosság elvének szem előtt tartásával, és az illetékes szakhatóságok szakmai útmutatásának megfelelően jár el.

Összhangban más egyetemek intézkedéseivel is, kérjük a kari vezetéseket, hogy azon hallgatók esetében, aki a fertőzés tekintetében magas kockázatúnak ítélt területeken az elmúlt két hétben jártak illetve velük ezt követően direkt kapcsolatban voltak engedélyezzék az előadásokról, szemináriumokról és gyakorlatokról való távolmaradást két hétre, amennyiben azt az illetékes

Tanulmányi Hivatalokban írásban jelzik.


Végezetül tájékoztatom, hogy egészségügyi-klinikai ügyekben továbbra is Dr. Tibold Antal főorvos, az általános egyetemi állásponttal és elvárásokkal kapcsolatban, az általános kommunikációt illetően pedig továbbra is Prof. Dr. Betlehem József általános rektorhelyettes az illetékes.


Tisztelettel:

Dr. Miseta Attila sk.

rektor