Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Tudományos Diákkörről

A magyar egyetemeken és főiskolákon működő tudományos diákköri mozgalom – építve a korábbi, a felsőoktatásban mélyen gyökerező önképzőköri tevékenység tiszteletreméltó hagyományaira – több egyetemen a tanárok és a diákok kezdeményezéseként indult az ötvenes évek elején. Az indulástól alapfeladata és lényege: a kötelező ismeretanyag elsajátításán túl, önálló kutatásokat folytató, érdeklődő, törekvő hallgatók és segítő, lelkes tanáraik "alulról épülő mozgalma".

Ma a tudományos és művészeti diákköri tevékenység a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban, a tudományos és művészeti pályára való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés (PhD-, illetve DLA-képzés) egyik legjobb előiskolája. Az egyetemi, főiskolai tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamokon kezdődő, folyamatos mentor jellegű hallgató-tanár műhelymunka, szakmai kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe.

A TDK-munka vállalása személyes döntés, amely a tudományos munka iránti alázattal, szorgos, kitartó munkával jár. A kölcsönös együttműködésen alapuló műhelymunka tanárnak, diáknak egyformán nagy lehetőség. Olyan szellemi fellendülést eredményez, amely kedvező hatással van az egyetemi, de továbbtekintve hazánk tudományos és művészeti életének egészére is.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) látja el a tanszéki, szakterületi, kari, illetve intézményi szinten szerveződő tudományos és művészeti diákkörök országos koordinálását. A Tanács feladata a felsőoktatási intézményekben tudományos tevékenységet végző hallgatók és az őket támogató, segítő oktatók, kutatók szakmai képviselete, országos szintű támogatása és összefogása; a tudományos diákköri mozgalomban központi szerepet betöltő szakmai bizottságok működési feltételeinek biztosítása; az országos jellegű tudományos rendezvények, fórumok szervezése.

A kétévenként megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos eredményeinek bemutatási lehetősége, elismert szakemberekből, professzorokból, akadémikusokból álló bíráló bizottságok által hitelesített értékelési fórum. Az országos konferencia a második forduló, a döntő, amelyre csak intézményi jelölés, illetve szakmai zsűri és nyilvánosság előtti bemutatás és pozitív bírálói javaslat, minősítés alapján lehet bejutni.

A PTE Műszaki és Informatikai Karán, illetve az elődintézményben folyó tudományos diákköri mozgalomnak több mint három évtizedes története van. A vezető testületek, az oktatók, a hallgatók vezetői fontos feladatként kezelték és kezelik ma is a tudományos és művészeti diákkörökben tevékenykedő hallgatókkal való foglalkozást. A diákkörök munkájának koordinálását tanszéki szinten a tudományos diákköri titkárok, kari szinten a kari Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (TMDT) látja el.

Tudományos diákköri dolgozatokat, pályamunkákat készítő hallgatók minden év őszén Tudományos Diákköri Hét keretében mutatják be előzetesen elbírált tudományos produktumaikat. Évről évre 5-7 szekcióban 25-40 dolgozat kerül bemutatásra. A szekció zsűrik a legjobb pályamunkákat pénzjutalomban részesítik, illetve javasolják bemutatásra a soron következő Országos Tudományos Diákköri Konferencián.