Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

SMARTDIAG - Intelligens Diagnosztikai Eljárások

Tudományos és technológiai jellegű eredményeinkre alapozva olyan diagnosztikai eljárások kutatásának elindítása, amelynek eredményeként nemzetközileg is új, intelligens (smart) eljárások fejleszthetők és alkalmazhatók az épített lakókörnyezet fenntarthatóbbá és biztonságosabbá tétele érdekében. A Kiválósági Centrumba az alábbi három kutatási részterület került integrálásra:

1

Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) témaköre önmagában is a jelenleg legdinamikusabban fejlődő műszaki területek egyike. Az okos városok jövőben várható általánossá válása ezen rendszerek tervezését, megvalósítását megkönnyítő, standardizációt eredményez. A kutatások során a meglévő „okos városi” létesítményeken és az azokban alkalmazott eszközökön végzett mérésekkel fel kell tárni a következményként megjelenő elektromágneses terek jellegét és intenzitását, szintjeit, továbbá a berendezésekkel szembeni immunitási paramétereket, valamint a radon jelentette kockázatokat.

2

Jelenleg nemzetközi szinten sem áll rendelkezésre olyan általánosan elfogadott roncsolásmentes anyag- és szerkezetdiagnosztikai módszertan, amely költséghatékony módon, megfelelő részletességű és megbízhatóságú adatmennyiséget szolgáltatna meglévő épületek tartószerkezeti biztonságának és tartóssági jellemzőinek elemzéséhez, valamint a multi-komfort szempontok szerinti teljesítőképesség értékeléséhez szükséges bemenő paramétereinek meghatározására.

A célok megvalósítása érdekében kutatási programunkat három, egymással szorosan összefüggő részterületre osztottuk:

Szerkezeti anyagok jellemzőinek és állapotromlási folyamatainak roncsolásmentes vizsgálata elektronmikroszkóppal és kisszögű neutronszórással

A kutatás célja, hogy egymást kiegészítő roncsolásmentes módszereket alkalmazzunk az építési anyagok mikrostrukturális tulajdonságainak, anyagi összetételének, korának, gyártási körülményeinek, fizikai, kémiai, mechanikai károsodásainak és károsodási folyamatainak vizsgálatára. A vizsgálatok egy része alapkutatáshoz, míg további része alkalmazott kutatáshoz kapcsolódhat.

Szerkezetek állapotvizsgálata kombinált roncsolásmentes diagnosztikai módszerekkel

A kutatás során kidolgozásra kerülő eljárások több, elsősorban roncsolásmentes szerkezetdiagnosztikai módszer együttes alkalmazásán alapulnak és a szerkezeti analízishez szükséges bemenő paraméterek bizonytalanságának optimális mértékű csökkentését célozzák meg. 

A kutatás során összehasonlító vizsgálatokat végzünk a jól ismert roncsolásos módszerekkel és javaslatot teszünk egy módszer együttesre, amely alkalmas megbízható módon jellemezni nemcsak a meglévő építmények biztonságát, hanem időben rámutatni olyan rendellenességekre, amelyek kiküszöbölése segít a tartóssági jellemzők és az energiahatékonyság javításában, kíméli a környezetet és költséghatékony.

A kutatás célja továbbá egy olyan időszakos ellenőrzési módszer javaslat kidolgozása, amely alapján választ lehet adni arra, hogy szükséges-e, és milyen szinten, beavatkozni egy épület szerkezetébe annak érdekében, hogy megelőzzük, megállítsuk vagy visszafordítsuk azokat a káros folyamatokat, amelyek óhatatlanul elindulnak a környezeti vagy más hatások miatt.

Történeti építmények optimalizált diagnosztikai eljárásai

A történeti és műemléképületek jelen kor elvárásainak megfelelő állagmegóvása illetve felújítása komplex feladat. A történeti építmények teherviselő szerkezetei legtöbb esetben hagyományos, falazott szerkezetek. Ezek károsodási folyamatainak feltérképezése, beazonosítása olyan roncsolásmentes vagy minimális mértékben roncsoló módszereket, eszközöket igényel, amelyek segítségével megbízhatóan diagnosztizálhatóak a szerkezetet illetve az építőanyagokat ért károsodások, illetve amelyekkel kiválthatók vagy minimálisra csökkenthetők a roncsolásos beavatkozások. 

A kutatás célja olyan vizsgálati módszerek kidolgozása történeti építmények szerkezeti jellemzőinek meghatározására és az őket alkotó építőanyagok mechanikai, tartóssági és egyéb anyagtani jellemzőinek vizsgálatára, amelyek a gyakorlati alkalmazás szempontjából megfelelő megbízhatósággal bírnak és a lehető legkisebb roncsolást okozzák a vizsgált szerkezetekben. A kutatás során laboratóriumi vizsgálatokat végzünk próbatesteken különböző vizsgálati módszerek felhasználásával, majd a laboratóriumi eredmények feldolgozását követően a vizsgálatokat kiterjesztjük tényleges szerkezetekre is. A vizsgálatok eredményeként különböző roncsolásmentes, kis roncsolással járó és roncsolásos módszerek megbízhatóságát hasonlítjuk össze és kombinált alkalmazására dolgozunk ki eljárást.

3

Az épületek módosítása révén, a korszerű bútorok használatával az akusztika a kulturális örökség azon aspektusa, amelyet a legnehezebb megőrizni vagy visszanyerni. Több helyszín, mint kulturális örökség akusztikai vizsgálata és számítógépes modellezése került megvalósításra annak érdekében, hogy érzékelhetővé tegye a múltbeli és a jelenbeli akusztikai tulajdonságokat. Kapcsolódó tartalmak